پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
فاطمه محمدی پلارتی [پدیدآور اصلی]، حسین موحدیان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه ارسال اطلاعات میان فرستنده و گیرنده به روش مکانیک کوانتومی کانون توجه دانشمندان و محققان است. در این مسیر، تلاش برای امنیت هرچه بیشتر اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. اولین پروتکل مشهور به BB84 بر پایه ی اندازه گیری مشاهده پذیرهای کوانتومی پادجابه جاپذیر (از ویژگی های بنیادی فیزیک کوانتومی) بنا شده است. در این پایان نامه، با بکارگیری یکی از ویژگی-های جهان کوانتومی به نام وابستگی به زمینه که در متناقض نمای کوشن-اسپکر متبلور شده است، امنیت سیستم افزایش می یابد. حتی اگر دستگاههایی که تولید آمار می کنند مطمئن نباشند. این متناقض نما، شامل توزیع های احتمال دوتایی است که به طور موضعی شرایط متناقض نمای کوشن-اسپکر را نشان می دهند و علاوه بر آن، همبستگی های کامل را هم معرفی می کند. در ادامه یک نامساوی بل جدید، شامل همبستگی هایی قوی تر از همبستگی های کوانتومی طراحی می شود و با نقض آن بازه ای برای بررسی حضور یا عدم حضور استراق سمع کننده تعیین می کنیم. به علاوه، پس از بررسی نویز آستانه، نرخ محرمانه بودن کلید را بدست می آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#غیرموضعیت- اطلاعات کوانتومی-همبستگی کوانتومی- درهم تنیدگی کوانتومی- اندازه گیری کوانتومی- وابستگی به زمینه- توزیع کلید کوانتومی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)