پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
پریان جمعی [پدیدآور اصلی]، طیبه مولاروی[استاد راهنما]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش مخاطرات زیست محیطی جدی ناشی از آلودگی هوا، تحقیقات گسترده ای در زمینه ساخت و ارتقاء حسگرهای گازی نیم رسانا، خصوصا حسگر گازی دی اکسید قلع انجام شده است. در این راستا به مطالعه نظری فرآیند جذب و شبیه سازی کوانتومی حسگرها، به منظور درک و تفسیر عمیق تر نتایج آزمایشگاهی نیاز می باشد. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی نظری و تجربی ویژگی های مهم دی اکسید قلع از جمله خواص اپتیکی، ساختاری و حسگری نانوساختارهای آن، میزان توافق نتایج این دو رویکرد و تلاش برای نزدیک تر کردن مدلسازی های نظری به نتایج تجربی می باشد. برای تحقق این هدف، در این پژوهش صفحات ]110[ دی اکسید قلع بر مبنای محاسبات رهیافت نظریه تابع چگالی (DFT) و تقریبGGA ، شبیه سازی و خواص الکترونی، ساختاری و حسگری آن، با استفاده از دو بسته محاسباتی Quantum Espresso و SIESTA مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار و گاف نواری, پارامترهای شبکه، انرژی جذب و میزان بار انتقالی بر اثر جذب سطحی مولکول های گازی O2, CO2 و CH3OH از جمله ویژگی های مورد مطالعه می باشد. همچنین در بخش آزمایشگاهی با استفاده از روش های سولوترمال، کندوپاش و لایه نشانی تبخیر حرارتی به سنتز نانوساختارهای لایه نازک دی-اکسیدقلع و ساخت قطعه حسگری پرداخته شده است. مشخصه یابی نانوساختارهای سنتز شده توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، طیف سنجی نور مرئی و فرابنفش (UV_visible)، تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) و طیف سنجی پراکندگی انرژی پرتو ایکس (EDS) انجام شده است. در گام بعد هر قطعه حسگر در برابر گازهای O2, CO2 و CH3OH در حضور هوا، مورد آزمون حسگری قرار گرفته است و در نهایت میزان توافق نتایج محاسباتی و آزمایشگاهی انجام شده در این پژوهش، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دی اکسیدقلع #نانوساختار #خواص حسگری #خواص اپتیکی #خواص الکتریکی #نظریه تابعی چگالی #لایه نشانی لایه نازک.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)