پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهره حبیبی [پدیدآور اصلی]، محمد ابراهیم قاضی[استاد راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: در این کار خواص اپتیکی و الکترونی کادمیوم سولفید کپه ای با استفاده از نظریه تابعی چگالی بررسی شده است. محاسبات با استفاده از نرم افزار کوانتوم اسپرسو (Quantom espresso) و کمک شبه پتانسیل فوق نرم انجام شده اند. محاسبات با استفاده از دو تقریب LDA و GGA انجام گرفت. پس از بهینه سازی های لازم، چگالی حالات کلی و جزیی و ساختار نواری برای ترکیب محاسبه گردید. در بررسی خواص اپتیکی, گاف انرژی, تابع دی الکتریک, ضریب شکست, ضریب خاموشی, جذب, رسانندگی, تابع اتلاف انرژی و طیف بازتابندگی بررسی شدند. بررسی نمودار چگالی حالت ها نشان داد که قسمت پایینی نوار رسانش (نزدیک تراز فرمی) از حالت های sو pاتم کادمیوم و حاالت های لبه ای نوار ظرفیت از حالت های p3 اتم گوگرد تشکیل شده است. نتایج نشان دادند که گاف نواری محاسبه شده با تقریب GGA نسبت به تقریب LDA به مقدار تجربی نزدیک تر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه تابعی چگالی, کادمیوم سولفید , خواص الکترونی و اپتیکی #کوانتوم اسپرسو #ضرایب اپتیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)