پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهسا خلوتی [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پژوهش بررسی تجربی و تئوری تری اکسید مولیبدن در ساختار بلوری راست‌گوشه (α-MoO3) است. در بخش تجربی این پایان نامه، نمونه های اکسید مولیبدن بدون آلایش و آلایش یافته با آهن(Fe) به روش آسان و مقرون به صرفه هیدروترمال سنتز شدند. ویژگی‌های ساختاری، نوری، ترکیب عنصری و ریختار تری اکسید مولیبدن نمونه های سنتز شده مطالعه شد. اثرات افزودن آلایش آهن درصدهای وزنی متفاوت بر روی ویژگی‌های MoO3 مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل الگوی XRD در نمونه‌ی بدون آلایش و همچنین در همه نمونه‌های آلاییده، نشان‌دهنده رشد اکسید مولیبدن درساختار بلوری راست‌گوشه است و طیف سنجی رامان نمونه ها نیز نتایج XRD را تایید کرد. در نمونه های آلایش یافته با Fe گاف نواری در مقایسه با نمونه بدون آلایش کاهش یافت. تصاویر FESEM نمونه‌ها گواه دیگری بر شکل گیری نانوکمربندهای α-MoO3 با ساختار لایه ای است. افزایش آلایش Fe باعث تغییرات مشهودی در ریختار ماده شد. در بخش نظری این پایان نامه، خواص الکترونی و ساختاری α-MoO3 بدون آلایش و آلایش یافته با آهن با و بدون تهی جای اکسیژن با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT) مطالعه شد. محاسبات با استفاده از نرم‌افزار WIE2NK برپایه روش روش امواج تخت بهبودیافتۀ خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) با تقریب شیب تعمیم‌یافته (GGA) انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از گاف نواری غیرمستقیم با مقدار eV2/2 برای MoO3 بدون آلایش است که با دیگر گزارش ها در توافق است. همچنین این مقدار نزدیک به گاف محاسبه‌شده در قسمت تجربی است. غلظت های متفاوت ناخالصی و تهی جای اکسیژن منجر به کاهش چشمگیری در میزان گاف نواری شد. نمودار چگالی‌های حالت نغییرات خواص مغناطیسی این ماده را در حضور آلایش نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تری اکسید مولیبدن؛ ‌هیدروترمال؛ ویژگی‌های ساختاری و نوری؛ نظریه تابعی چگالی؛ خواص الکترونی؛ چگالی حالت ها.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)