پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فرهاد میرزایی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، محسن سرگلزایی[استاد راهنما]
چکیده: ساختار هندسی بهینه شده، طیفIR و ,UV-Vis آنالیز اوربیتال‌های مولکولی مرزی، آنالیز بار مولیکن وپتانسیل الکتروستاتیک مرزی و پارامترهای شیمیایی کوانتومی برای دوکمپلکس(NO3)2‌Cu(L)(H2O)]] و‌[CuCl(L)]NO3 توسط نظریه تابعی چگالی (DFT) و نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان TD-DFT)) مورد مطالعه قرار گرفت.=L لیگاند 4دندانه ا،2-بیس(2-پیریدیل متیل تیو) اتان است. ساختار هندسی بهینه از دو کمپلکس با استفاده از مجموعه پایه های LANL2DZ برای Cu و6-311G(d,p) برای اتم های S , C, H, CL, O مورد محاسبه قرار گرفت. آنالیز بار مولیکن نشان میدهند که اتم های حامل بار منفی در نقش هسته دوست و نواحی که دارای بار مثبت است در نقش الکترون دوست عمل می کند. عددهای موجی محاسباتی IR در مقایسه با مقادیر تجربی توافق خوبی دارد. خصلت سختی، نرمی، اختلاف انرژی، بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده و پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده با استفاده از محاسبات DFT مورد محاسبه قرار گرفت. انرژی اوربیتال های مولکولی مرزی، طول موج های جذبی، قدرت نوسان گر، طیف جذبی الکترونی محاسباتی برای کمپلکس های هشت وجهی در حلال دی متیل فرمامید و دو هرمی مثلثی در حلال استو نیتریل توسط روش TD-DFT تعیین شد و به انقالات بار رخ داده در این کمپلکس ها اشاره شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه تابعی چگالی (DFT) #کمپلکس های مس(II) #خواص ساختاری #فرکانس‌های ارتعاشی #آنالیز بار مولیکن #پتانسیل الکتروستاتیک #پارامترهای شیمیایی کوانتومی #طیف جذبی الکترونی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)