پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سونیا سرفرازی [پدیدآور اصلی]، مسلم سوهانی[استاد راهنما]
چکیده: تله های یونی به طور گسترده ای برای محصورسازی یون ها مورد استفاده قرار می گیرند. این یون های محصور شده، سیستم های ایده آلی برای مطالعه روی زمینه های مختلف فیزیک هستند. از جمله کاربردهای تله ی یونی اندازه گیری دقیق جرم اتمی ایزوتوپ های پایدار و ناپایدار و گذارهای اتمی ، اندازه گیری طول عمر حالت های برانگیخته ی شبه پایدار و استفاده از آن ها به عنوان طیف سنج جرمی یا یک منبع ذخیره ی یون می باشد. تله های یونی به دو دسته ی تله ی پائول و پنینگ تقسیم می شوند. تله ی پائول از میدان های الکتریکی چهارقطبی متناوب و تله ی پنینگ از ترکیب میدان مغناطیسی یکنواخت و پتانسیل الکتروستاتیک برای محصور سازی ذرات استفاده می کند. هدف اصلی در این پایان نامه، استفاده از تله ی پائول دوبعدی ( خطی ) به عنوان فیلتر جرمی است. به این منظور، با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی ابتدا به رسم نمودارهای پایداری مسیر حرکت یون در تله ی دو بعدی و بررسی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی به تله روی پارامترهای پایداری پرداخته شد و سپس با استفاده از این نمودارها، مسیرهای پایدار و ناپایدار حرکت یون محاسبه گردید و بهترین موقعیت برای جداسازی ایزوتوپ ها به دست آمد. همچنین مسیر حرکت یون با استفاده از نرم افزار CST نیز شبیه سازی شد. با بررسی نواحی پایداری مختلف و همچنین بررسی امکان جداسازی ایزوتوپی در هر ناحیه، این نتیجه حاصل شد که بهترین ناحیه برای جداسازی ایزوتوپ سبک از سنگین ( به عنوان مثال 10 B از 11 B ) ناحیه ی پایداری C می باشد. در صورت اعمال یک میدان مغناطیسی ثابت در راستای y با توجه به تغییر شکل و جابجایی نواحی پایداری روی نمودارهای پایداری، مناسب ترین ناحیه، ناحیه ی 'A است. کار کردن با ناحیه-ی 'A به دلیل گستردگی بیشتر نسبت به ناحیه ی C راحت تر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تله ی پائول دوبعدی #فیلتر جرمی #معادله ی متئو #نواحی پایداری #جداسازی ایزوتوپی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)