پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1395
پدیدآورندگان:
آیدا آرمات [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله به مطالعه و بررسی سیستم های مقیدی به نام هیپرهسته ها پرداخته شده است. هیپرهسته ها ذراتی هستند که شامل نوکلئون ها و یک یا چند هیپرون می باشند. ما در ابتدا جرم هیپرون ها را محاسبه کرده ایم. ویژه مقدار انرژی هیپرون ها, مقدار میانگین انرژی برهم-کنش اسپین- اسپین, اسپین- ایزواسپین و ایزواسپین- ایزواسپین و مقدار میانگین هامیلتونی برهم کنش فوق ریز هیپرون ها محاسبه شده است و سپس با استفاده از تحلیل برهم کنش فوق ریز و روش وردش, جرم هیپرون ها محاسبه شده و نتایج به دست آمده از جرم هیپرون ها با داده های آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هیپرهسته, هیپرون, هیپرهسته های آیینه ای, انرژی بستگی, انرژی جداسازی, زنجیره جرمی هیپرهسته ها, انرژی عدم تقارن
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)