پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سمیرا دلاور [پدیدآور اصلی]، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، ما با محاسبه الصاق لوی چویتا در منیفلد های ریمانی همگن، یک فرمول صریح از S-انحنای فضای راندرز همگن بدست می آوریم و اثبات خواهیم کرد که یک فضای راندرز همگن با S-انحنای ایزوتروپیک تقریبی ، S-انحنای صفر دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فضای راندرز #S-انحنا #فضای بروالد #فضای همگن تحویلی #الصاق لوی چویتا #میدان برداری کیلینگ #S-انحنای ایزوتروپیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)