پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
نفیسه رجبی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد راهنما]، خسرو حسین زاده بابره[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه،به بیان یک طبقه بندی سرتاسری برای یک رده از منیفلدهای راندرز با انحنای پرچمی ثابت مثبت می پردازیم. مدل برای این طبقه بندی، کره ی واحد ( S^(2n+1 دارای یک ساختار فرم فضای ساساکی از انحنای φ-برشی ( c ∈ (-3,1 است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایزومتری فینسلری #منیفلدهای راندرز #کره های راندرز #انحنای پرچمی ثابت #فرم های فضای ساساکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)