پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مریم دهقان [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: فرض کنیم R یک حلقه یکدار متناهی و T مجموعه تمام خودتوان های R باشد. در این پایان نامه زیر مجموعه های بسته ضربی از Tکه می توانند در تجزیه R به ما کمک کنند را بررسی می کنیم. همچنین ویژگی های یکه هایی که توسط خودتوان ها حفظ می شوند را بررسی می کنیم. فرض کنیم M مجموعه خودتوان های مینیمال R، اجتماع با صفر باشد. حال با استفاده از یکه هایی که توسط خودتوان ها حفظ می شوند نشان می دهیم M تحت ضرب بسته است اگر و تنها اگر R مجموع مستقیم حلقه های موضعی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه متناهی #خودتوان #حلقه موضعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)