پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نگار شیخی قهفرخی [پدیدآور اصلی]، محمدرضا ربیعی[استاد راهنما]، عباس پرچمی [استاد راهنما]
چکیده: شاخص‌های کارایی فرایند برای تعیین این‌که چه فرایند تولیدی قادر به رعایت تولید اقلام درون حدود تلرانس است به کار می‌روند. این شاخص‌ها ابزار‌های آماری مفیدی برای خلاصه‌سازی پراکندگی و موقعیت فرایند توسط تحلیل کارایی فرایند هستند. با این حال‏، برخی از محدودیت‌ها همانند تعریف غیر‌فازی از کیفیت و تعریف دقیق از داده‌ها وجود دارند که مانع تجزیه و تحلیل عمیق و انعطاف‌پذیر می‌شوند. در این پژوهش‏، شاخص‌های کارایی فرایند تعمیم یافته منعطفی که قادر به اندازه‌گیری کارایی فرایند بر اساس کیفیت فازی و داده فازی‌اند ارائه شده است. بنابراین‏ معرفی و فرض حدود مشخصه فازی می‌تواند تعداد زیادی از موارد غیر‌انطباق را به حداقل رساند. و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. انگیزه اصلی برای معرفی دو نوع خاص از حدود مشخصه فازی خطی و نمایی و هم‌چنین در نظر گرفتن دو نوع خاص از اعداد فازی مثلثی و نرمال‏، به دست آوردن برخی فرمول‌های محاسباتی سریع برای برآورد‌هایی از شاخص‌های کارایی تعمیم یافته است. در این پژوهش چندین روش برای دستیابی به فواصل اطمینان تقریبی برای شاخص‌های کارایی فرایند تعمیم یافته با استفاده از بوت استرپ پیشنهاد شده است. این روش‌ها شامل «فاصله اطمینان بوت استرپ نرمال استاندارد»‏، «فاصله اطمینان بوت استرپ پایه»‏، «فاصله اطمینان بوت استرپ صدکی»‏، «فاصله اطمینان بوت استرپ ‎t‎‎‏ درصدی» و «فاصله اطمینان بوت استرپ تصحیح اریبی شتابیده» هستند. یک مثال کاربردی برای نشان دادن عملکرد این شاخص‌ها و فواصل اطمینان بوت استرپی آن‌ها بیان شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص کارایی فرایند‏ #کیفیت فازی‏ #اعداد فازی مثلثی و نرمال‏ #عملگر‌های حسابی‏ #فاصله اطمینان بوت استرپ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)