پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سمیه باقری [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، مریم قرآنی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، ابتدا مفاهیم کارایی ضعیف و کارایی برای مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه را توضیح می‌دهیم و یک روش برنامه‌ریزی خطی برای تست کارایی پیشنهاد می‌کنیم. سپس مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه با پارامترهای فازی را بررسی می‌کنیم و مفهوم جواب کارای معمولی را بر اساس مفاهیم امکان‌پذیری و لزوم برای اعداد فازی گسترش می‌دهیم. از چهار اندیس برای رتبه‌بندی دو عدد فازی استفاده کرده و چهار نوع جواب کارا تعریف کرده و روابط بین آن‌ها را بیان می‌کنیم. از سری تیلور برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه فازی استفاده می‌کنیم. در روش پیشنهاد شده به هر هدف مسئله برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه فازی، یک تابع عضویت نسبت داده می‌شود و توابع عضویت با کمک سری تیلور تغییر شکل می‌دهند و به فرم خطی در می‌آیند. بنابراین مسئله به مسئله تک‌هدفه تبدیل می‌شود. مثال‌های کاربردی و مثال‌های عددی کارایی روش پیشنهاد شده را نشان می‌دهند. با کمک تعبیر هندسی، یک روش برنامه‌ریزی خطی برای تست کارایی ضعیف ارائه می‌شود. همچنین، برای تست کارایی یک جواب شدنی یک روش برنامه‌ریزی خطی داریم. نهایتاً، روش مجموعه فازی برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه را توضیح می‌دهیم. در این روش، یک مسئله برنامه‌ریزی خطی کسری چندهدفه فازی معادل با مسئله چندهدفه غیر فازی به دست می‌آید و مسئله برنامه‌ریزی تک‌هدفه معادل آن حل می‌شود. این روش رابطه بین مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه و مسائل برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه فازی را نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برنامه‌ریزی خطی‌کسری چندهدفه فازی #تابع عضویت #روش سری تیلور #جواب کارا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)