پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سمیه خواجه [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، میثم علیشاهی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، آزمون گروهی ایستا را ارائه می دهیم و همچنین سه نوع از ماتریس های دودوی را به عنوان ابزار مهم در فهم و ساختن آزمون گروهی ایستا تعریف می کنیم. نشان می دهیم که آزمون گروهی ایستا برای شناسایی حداکثر دو بیمار از میان ٢t نفر نیاز به حداقل ٢t آزمون دارد. از گرافها در ساختار آزمون گروهی استفاده می کنیم و همچنین نشان می دهیم که تحت شرایطی روی اندازه گروه می توان با استفاده از گراف پترسن تعمیم یافته آزمون گروهی ایستای بهینه ای را ساخت. در ادامه الگوریتمهای آزمون گروهی ایستا را ارائه می دهیم و آنها را به حالت خطا آزاد، وجود پوچگرها، مدل همتافت و مدل آستانه تعمیم می دهیم و همچنین ساختارهای ترکیبیاتی جدیدی به همراه کاربردهای آن بر روی آزمون گروهی ایستای بهینه با وجود پوچگر را ارائه می دهیم. در انتها به این پرسش پاسخ می دهیم، که چه موقع در یک آزمون گروهی ایستا، آزمون انفرادی بهینه است؟ فرض می کنیم که برای ثابت N(d) ،d بزرگترین مقدار n باشد که برای آن آزمون انفرادی بهینه است. نشان می دهیم که برای d=1,2,3,4 N(d)=(d+1)^2 است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آزمون گروهی غیرانطباقی #ماتریس مجزا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)