پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
مازیار ملکی نالگیاثری [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: سود آوری به عنوان مهم ترین شاخص سنجش موفقیت سازمان ها، رابطه ی نزدیکی با مشتریان سازمان و تعامل سازمان با آنها دارد. یکی از ابزار های بنیادین مدیریت روابط مشتریان ، ارزش دوره عمر مشتری است. این ابزار بیان میکند که هر مشتری در طول مدتی که با سازمان در ارتباط است به چه میزانی به سازمان سود رسانده، میرساند و خواهد رساند. ارزیابی ارزش دوره عمر هر مشتری میباست بر اساس نوع استراتژی اتخاذ شده ی سازمان صورت گیرد. از آن جایی که اساسا این مفهوم تفسیری از گذشته را مبنای پیش بینی آینده قرار میدهد، نمیتوان بی توجه به استراتژی های متفاوت شرکت ها، یک مدل واحد را برای ارزیابی استفاده نمود. زیرا قدرت ریسک پذیری حاصل از استراتژی ها ی هر سازمان است که نوع روابط آینده را مشخص مینماید. در این تحقیق با استفاده از مدل های پیشین و تعدیل روابط ریاضی آنها و اضافه کردن عملگر LOWA این امر امکانپذیر شده است. بعلاوه میزان وفاداری هر مشتری عامل مهمی در ارزیابی ارزش دوره عمر مشتریان است. از طرفی دیگر معیار وفاداری، است و ابزار مناسب سنجش کیفی را طلب مینماید. ضمنا، وفاداری معیاری کیفی و مفهومی نسبی است و هر مشتری در قیاس با سایر مشتریان باید سنجیده شود که در این تحقیق این کار با استفاده از فرایند سلطه و عملگر زبانی LOWA در مدل انعکاس داده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عملگر های زبانی #LOWA #ارزش دوره عمر مشتری #استراتژی #وفاداری #مدیریت روابط مشتریان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)