پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید محمد رضا کبریائی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بلوغ مدیریتی دانش بر بهره‌وری کارکنان دانشی با اثر میانجی‌گری انرژی سازمانی مولد در دو شرکت از شرکت‌های حاضر در شهرک صنعتی مشهد پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود و به لحاظ روش از نوع همبستگی بود. جامعه‌آماری در این پژوهش را تمامی کارکنان دو شرکت از شرکتهای حاضر در شهرک صنعتی مشهد، به تعداد 850 نفر تشکیل می‌داد که با در نظر گرفتن تمامی جامعه‌آماری با توجه به نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک و با استفاده از فرمول کوکران؛ نمونه مورد بررسی شامل 265 نفر از کارکنان شرکت‌ها بود. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های بهره‌وری نیروی انسانی هرسی، بلانچارد و گلداسمیت مدل آچیو (1980)، فرایندهای مدیریت دانش بات (2001) و انرژی سازمانی مولد کول و همکاران (2012) استفاده شد. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر و رگرسیون گام به گام استفاده گردید و در کلیه تجزیه و تحلیل‌های آماری این پژوهش از نرم افزار 22- SPSS و 24- Amos استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم مؤلفه‌ بلوغ مدیریتی دانش بر بهره‌وری کارکنان دانشی معنی‌دار می‌باشد (05/0< p-value). در ادامه نیز دخالت مولفه انرژی سازمانی مولد بر رابطه بین مؤلفه پیش بین و ملاک، نشان داد که بلوغ مدیریتی دانش بر بهره‌وری کارکنان دانشی با نقش میانجی‌گری انرژی سازمانی مولد در دو شرکت از شرکت‌های حاضر در شهرک صنعتی مشهد تأثیر دارد (05/0> p-value).
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انرژی سازمانی مولد #بهره‌وری کارکنان دانشی #بلوغ مدیریتی دانش #شرکت‌های حاضر در شهرک صنعتی مشهد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)