پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
نجمه مودی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: تکنیک مبتنی بر بدیهیات به عنوان روشی علمی و نظامند در طراحی سیستم است که مورد استقبال دانشمندان و محققان در رشته های مختلف علمی واقع شده است.این مقبولیت ناشی از بکارگیری دو اصل استقلال و اصل اطلاعات در طراحی می باشد که تفاوت معناداری را با سایر تکنیکهای طراحی ایجاد نموده است. اما مهم ترین چالش مدیران این است که چگونه بهترین سیستم را از بین سیستم های مختلف طراحی شده توسط تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات انتخاب نمایند. دانش و تخصص و تجربه افراد در بکار گیری اصول طراحی موجب شده است تا طرح هایی با مطلوبیت و کارآیی متفاوت ایجاد شود. مطلوبیت طراحی های انجام شده براساس شاخص های اصل استقلال و اصل اطلاعات و شاخص جدید معرفی شده در این تحقیق به نام اصل جامعیت تعیین می شود که ارتباط تنگاتنگی با روایی سازه ،روایی محتوا و روایی ملاکی دارد. هدف از این پژوهش معرفی چارچوبی برای ارزیابی طراحی ها باکمک دو تکنیک مکبث و مذاکره خاموش است .روش مکبث برای تعریف ارزش مقداری براساس اظهارات کیفی می باشد. از آنجا که مکبث تنها یک ورودی دارد درنتیجه مذاکره خاموش مطرح می گردد و برای رسیدن به اجماع بین نظرات 20نفر تصمیم گیرنده راجع به 5 طرح و 3معیار به کار می رود . نتایج حاکی از آن است که تکنیک مکبث از حیث جامع بودن و داشتن تعامل با قضاوت-کنندگان در شناسایی ناسازگاری های موجود در روابط بین گزینه ها در مقایسه با سایر تکنیک های تصمیم گیری ارجحیت و کارآیی بهتری دارد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکبث #مذاکره خاموش #ارزیابی اعتبار #طراحی مبتنی بر بدیهیات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)