پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
مجتبی ظریفی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، رضا اندام[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: هدف پژوهش حاضر، طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش انجام پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و مبتنی بر طراحی یک پرسش نامه با بکارگیری اصل تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات می باشد. نمونة آماری این مطالعه را در بخش کیفی 20 نفر از منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) و جامعة آماری در بخش کمی را 840 نفر از آن ها تشکیل دادند که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 263 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسش نامة محقق ساختة ارزیابی عملکرد منابع انسانی می باشد. روایی ظاهری و محتوایی با توجه به نظر ده تن از اساتید متخصص تأیید و از طرفی اصل اطلاعات تکنیک مبتنی بر بدیهیات تعیین کننده روایی محتوا و اصل استقلال متناسب با روایی سازه می باشد و پایایی پرسش نامه ها بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها در قسمت طراحی از تکنیک مبتنی بر بدیهیات و در قسمت سنجش از آمار استنباطی شامل مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون استفاده گردید. نتایج این پژوهش در بخش کیفی سه عامل گزینش کارمندان، شاخص های عملکردی منابع انسانی و حفظ کارمندان را برای نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان شناسایی کردند. همچنین با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات پرسش نامة مربوط به سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان طراحی گردید. از طرفی نتایج این پژوهش در بخش کمی نشان دادند که بین وضعیت موجود و مطلوب تمام مؤلفه های ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان تفاوت وجود دارد؛ لذا این وزارتخانه باید از یک نظام مدون در ارزیابی عملکرد منابع انسانی خود استفاده نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی عملکرد #بدیهه استقلال #بدیهه اطلاعات #طراحی مبتنی بر بدیهیات #منابع انسانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)