پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مریم فنائی جیزآباد [پدیدآور اصلی]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اهمیت فزاینده منابع انسانی به عنوان مهمترین دارایی یک سازمان، برای دستیابی به اهداف سازمانی ارزیابی و بهبود فرآیندهای منابع انسانی حیاتی است. ابتدا جنبه‌ها و شاخص‌های مدل ارزش پیشنهادی به کارکنان از ادبیات نظری گرفته شده است و در نظرسنجی انجام شده با کارشناسان شرکت‌های پیشرو ایرانی، مورد تایید قرار گرفت. خروجی این مرحله شامل 36 شاخص از پنج جنبه اصلی بود. براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و ایده‌های کارشناسان، مدل سازی ساختاری تفسیری ISM برای ایجاد رابطه بین شاخص‌ها و جنبه‌های طراحی مدل استفاده شد. در این پژوهش برای شناسایی معیارها و بیان روابط بین معیارها، پس از مطالعه ادبیات پژوهش‌های مرتبط و مصاحبه با مدیران شرکت مورد مطالعه، از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری ISM و تحلیل MICMAC استفاده شد. پس از تحلیل داده‌ها، متغیرها در پنج سطح مختلف طبقه‌بندی شدند و با توجه به روابط گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای مستقل یا کلیدی، ارتباطی و وابسته قرار گرفتند تعیین روابط بین متغیرها و نوع متغیرها می‌تواند به درک بهتر موضوع و اتخاذ تصمیمات مناسب در مساله طراحی ارزش پیشنهادی و در نهایت کسب مزیت رقابتی، مؤثر باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزش پیشنهادی به کارکنان #برند کارفرما #شرکت‌های برتر ایرانی #مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)