پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
انسیه عباسی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، حوریه دهقان پوری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوآوری در خدمات بر تبلیغات شفاهی مشتریان به واسطه بازاریابی حسی است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و آمادگی جسمانی استان سمنان در سال 1398 بودند (381 نفر). روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه های مورد استفاده توسط صاحب نظران تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پس از گردآوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم-افزار Spss25 و Amos22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، نوآوری در خدمات تأثیر معناداری بر تبلیغات شفاهی مشتریان و بازاریابی حسی دارد. از طرفی، بازاریابی حسی نقش واسطه ی معناداری در ارتباط بین نوآوری در خدمات و تبلیغات شفاهی مشتریان داشته است. از این رو، باشگاه های ورزشی می بایست برای کسب مزیت رقابتی، همواره در ارائه خدمات خود، نوآور باشند و بازاریابی حسی این فرصت را برای باشگاه ها فراهم می کند تا با ارائه خدماتی متمایز به مشتریان، برای آنها تجربه ای خوشایند خلق نموده و زمینه را برای انتقال شفاهی فراهم کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوآوری در خدمات #تبلیغات شفاهی #بازاریابی حسی #مشتریان.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)