پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سعید عباسی [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]
چکیده: پیل‌های سوختی، دستگاه‌های الکتروشیمیایی هستند که انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در سوخت را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. این پیل‌ها به دو صورت صفحه‌ای و لوله‌ای طراحی می‌شوند که نوع میکرو لوله‌ای آن به دلیل چگالی توان بالاتر، شروع به کار سریع‌تر، ثبات در برابر سیکل های حرارتی و ... از اهمیت بالاتری برخوردار است. در این پژوهش از روش اکستروژن برای تولید لایه آندی میکرو لوله پیل سوختی اکسید جامد به دلیل توزیع چگالی یکنواخت، مقادیر کم افزودنی، تولید میکرو لوله با ضخامت کم، سرعت بالا و اقتصادی بودن فرآیند استفاده شد. برای انجام این پژوهش پس از طراحی و ساخت قالب اکسترود، ترکیب مناسب اکسترود خمیر آندی و گرافیتی بر اساس خواص رئولوژیکی به دست آمده از آزمون‌های جاروب فرکانسی و اندازه‌گیری ویسکوزیته تعیین شد. ترکیب پایه خمیر آندی به درصد وزنی شامل %79/5 پودر NiYSZ، 3% گلیسیرین،%15/5 آب مقطر و %2 متیل سلولز و ترکیب خمیر گرافیتی شامل %59 پودر گرافیت، %2 گلیسیرین، %35/5 آب مقطر و %3/5 متیل سلولز بود. به‌منظور بررسی تأثیر تخلخل‌ساز گرافیتی روی چگالی، ویسکوزیته و اکسترود پذیری خمیر آندی، خمیرهایی با صفر، 5، 10 و 20 درصد وزنی تخلخل‌ساز آماده شد. به‌منظور بررسی خواص رئولوژی نمونه‌های اکسترود شده، آزمون کشش و آزمون آنالیز دینامیکی-مکانیکی انجام شد. برای بررسی تأثیر دمای تفجوشی روی چگالی، سختی، میانگین اندازه ضخامت جداره و استحکام خمشی، نمونه‌ها در دماهای مختلف 900، 1000، 1100، 1250 و 1400 درجه سانتی گراد تفجوشی شدند. و به‌منظور بررسی ریزساختار شکست و بررسی تخلخل‌ها، آزمون FESEM انجام گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی اکسید جامد #میکرو لوله #اکستروژن #رئولوژی #خواص مکانیکی #آند

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)