پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
هاجر زرین [پدیدآور اصلی]، سید هادی قادری[استاد راهنما]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه به دلیل کاهش منابع سوخت های فسیلی و آلودگی ناشی از آن، استفاده از منابع جدید انرژی مورد توجه قرار گرفته است. سلول های سوختی اکسید جامد می تواند به ‌عنوان وسیله ای سازگار با محیط‌زیست برای تولید نیروی الکتریکی، جایگزین سوخت های فسیلی باشد. نوع لوله ای پیل سوختی اکسید جامد به نسبت انواع دیگر به علت دمای کاری بالا، امکان آب بندی آسان، عدم نشت گازهای استفاده ‌شده و تحمل فشار بالا سبب شده تا بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این پژوهش یک طرح قالب جدید برای اکستروژن هم‌زمان لوله‌های سرامیکی معرفی می‌شود که در آن می‌توان سه لایه مختلف را با یک مرحله اکسترود، ساخت و برای پیل سوختی اکسید جامد میکرو لوله‌ای استفاده کرد. این روش هزینه های ساخت را کاهش می دهد. ترکیبات خمیر بهینه برای قابلیت اکستروژن در لایه آند به درصد وزنی دارای 7/55% پودر NiYSZ، 8/23% پودر گرافیت، 5/15% آب مقطر دیونیزه، 3% گلیسیرین و 2% متیل سلولز بود. ترکیب بهینه خمیر در لایه الکترولیت به درصد وزنی دارای 5/77% پودر 8YSZ، 17% آب مقطر دیونیزه، 3% گلیسیرین و 5/2% متیل سلولز بود. ترکیب بهینه خمیر در لایه کاتد به درصد وزنی دارای 05/57% پودر LSM، 45/24% پودر گرافیت، 14% آب مقطر دیونیزه، 3% گلیسیرین و 5/1% متیل سلولز بود. ترکیب بهینه خمیر در هسته نیز به درصد وزنی دارای 59% پودر گرافیت، 5/35% آب مقطر دیونیزه، 2% گلیسیرین و 3/5% متیل سلولز بود. برای بررسی تأثیر دمای تفجوشی روی میانگین اندازه ضخامت جداره، سختی و استحکام خمشی، نمونه-ها در دمای °C1200، °C1350 و °C1550 تفجوشی شدند؛ و به ‌منظور بررسی مورفولوژی سطح و ریزساختار و بررسی تخلخل ها، آزمون FESEM انجام گرفت. نتایج آزمون‌ها نشان داد که با استفاده از روش اکستروژن هم‌زمان و تفجوشی در دمای °C1350 می‌توان میکرو لوله سه لایه با ضخامت لایه آند µm5/177، ضخامت لایه الکترولیت µm6/128، ضخامت لایه کاتد µm5/82 و متوسط ضخامت جداره µm23±388 تولید کرد که دارای استحکام خمشی Mpa4±25 و دارای سختی Mpa4±746 در لایه آند، Mpa3±2061 در لایه الکترولیت، Mpa5±604 در لایه کاتد و دارای سختی متوسط Gpa2/1 است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدى: پیل سوختی اکسید جامد #میکرو پیل سه لایه #اکستروژن هم‌زمان #خواص مکانیکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)