پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رحمت اله خرد [پدیدآور اصلی]، مجتبی قطعی[استاد راهنما]
چکیده: پیل های سوختی وسیله های الکتروشیمیایی هستند که انرژی ذخیره شده در سوخت را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با قطر کمتر از mm 5 و ضخامت در مقیاس میکرومتر را میکروپیل سوختی اکسید جامد لوله ای می نامند. لایه نشانی الکتروفورتیک یکی از فرایندهایی کلوئیدی در تولید سرامیک ها می باشد. در این پروژه از روش الکتروفورتیک غیرآبی برای ساخت میکروپیل سوختی اکسید جامد لوله ای استفاده شده است. با الکتروفورتیک متوالی لایه متخلخل آند از جنس اکسید نیکل- زیرکونیا پایدار شده با ایتریا (NiO-YSZ)، لایه چگال الکترولیت از جنس YSZ و لایه متخلخل کاتد از جنس لانتانیوم استرانسیوم منگنات-زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (LSM-YSZ) بر روی میله استوانه ای گرافیتی لایه نشانی شد. بعد از هر مرحله لایه نشانی، نمونه ها خشک شده و سپس لایه بعد نشانده می شود. برای خارج کردن گرافیت زیرلایه یک مرحله پیش تف جوشی در دمای ºC 900 بر روی نمونه ها انجام شد. ولتاژ تولیدی توسط میکروپیل سوختی به روش امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. تأثیر زمان و ولتاژ لایه نشانی و دمای تف جوشی بر روی تخلخل و ضخامت لایه ها بررسی شد و زمان و ولتاژ بهینه لایه نشانی به دست آمد. نتایج آزمون پتانسیل زتای انجام شده روی دوغاب ها نشان داد که، دوغاب های تهیه شده برای هر سه لایه دارای پایداری خوبی می باشند. ضخامت و ریزساختار لایه ها به روش میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. تصاویر به دست آمده از SEM نشان داد که لایه های آند و کاتد متخلخل و لایه الکترولیت چگال می باشد. ضخامت لایه های آند، الکترولیت و کاتد به ترتیب برابر µm 126، µm 101 و µm 71 اندازه گیری شد. ولتاژ خروجی از تک سل ساخته شده در دمای Cº 600 برابر V 0/38 اندازه-گیری شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیل سوختی اکسید جامد #میکروپیل لوله‌ای #لایه‌نشانی الکتروفورتیک #زیرکونیا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)