پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیربابک شعبانی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: این مطالعه با هدف اولویت بندی نجات پرسنل حادثه دیده در بخشی از معدن نمک گرمسار صورت گرفت. به این منظور بخشی از این معدن که شامل تونلی با سطح مقطع 8/1 مترمربع و طول 150 متر و تونل جانبی با زاویه 36 درجه و سطح مقطع 5/7 مترمربع انتخاب شد. شرایط حاکم بر سیسنم تهویه در این بخش به این صورت است که در زمان های مختلف جریان وارده به تونل اصلی با دو حجم متفاوت 6/48 و 3 مترمکعب برثانیه بوده و جریان هوای تونل دوم نیز یا 2/85 و یا صفر مترمکعب برثانیه است. با توجه به نکات بیان شده چهار حالت تهویه ای برای بررسی شرایط سیستم تهویه تعریف شد. در ادامه مدل CFD مرتبط با هریک از این حالت ها تهیه و اعتبارسنجی شد. در گام بعدی آزمایش گاز شاخص با پارامترهای مناسب برای این مطالعه طراحی شد که شامل تعیین نقطه مناسب آزادسازی، نمونه گیری، مدت زمان آزادسازی گاز شاخص برای نمونه گیری (10 دقیقه)، تعیین گاز مناسب بعنوان گاز شاخص (گاز متان) و دبی مناسب گاز شاخص برای نمونه گیری (0/5 مترمکعب بر ثانیه) بود. این آزمایش پس از اعتبارسنجی در مدل CFD هم در نرم افزار Ansys Fluent و هم در محیط معدن برای هریک از حالت ها انجام شد. خروجی هریک از این آزمایش ها برای هر حالت یک نمودار غلظت- زمان گاز شاخص بود. این نمودارها با هدف تعیین حالت حاکم بر سیستم تهویه با انجام آزمایش گاز شاخص در مواقع لازم و بررسی شباهت نمودار غلظت- زمان آزمایش انجام شده با کدام نمودار از قبل موجود حالت ها است. به همین منظور آزمایش گاز شاخص با عدم آگاهی از حالت حاکم بر سیستم تهویه انجام شد و حالت حاکم بر سیستم تهویه تعیین شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی CFD #آزمایش گاز شاخص #حالت سیستم تهویه #نمودار غلظت- زمان گاز شاخص
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)