پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علی طاحن چنار [پدیدآور اصلی]، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد راهنما]، عباس محمدی[استاد مشاور]
چکیده: خستگی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خرابی در روسازی آسفالتی به شمار می‌رود. برای تعیین خصوصیات خستگی مخلوط آسفالتی می‌توان از آزمایش خستگی تیر چهار نقطه‌ای که از آزمایش‌های مخرب محسوب می‌شود، استفاده کرد. آزمایش‌های مخرب همواره هزینه‌های قابل توجهی به همراه خواهند داشت. از طرفی آزمایش‌های مخرب باعث آسیب رساندن به سازه مورد نظر می‌شود که در نتیجه‌، تکرار دوباره‌ی آزمایش برای آن امکان‌پذیر نخواهد بود. این پژوهش در نظر دارد با بررسی همبستگی بین دو آزمایش مخرب خستگی تیر چهار نقطه و خمش سه نقطه با دستگاه PFWD که یک آزمایش غیرمخرب محسوب می‌شود، نیاز به انجام آزمایش‌های مخرب را به حداقل برساند. برای این منظور در 25 ایستگاه مختلف برداشت‌هایی با استفاده از دستگاه PFWD انجام شده است و در ادامه در 7 ایستگاه از آن، آسفالت سطح جاده برش داده شده و نمونه‌های تیرچه برای انجام دو آزمایش خستگی و خمش در ابعاد استاندارد آماده شده و تحت آزمایش قرار می‌گیرند. داده‌ها در دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند. گروهی از داده‌ها و نمونه‌ها از مسیر چرخ و گروهی از خارج از مسیر چرخ برداشت شده‌اند. با استفاده از آزمایش خستگی در حالت کرنش ثابت برابر 500με و در دو دمای 25 و صفر درجه مشخصات خستگی نمونه‌ها تعیین شده و نتیجه می‌شود که عمر خستگی در خارج از مسیر چرخ بیشتر بوده و با کاهش دما عمر خستگی نیز کاهش می‌یابد. در ادامه با تحلیل داده‌های دستگاه PFWD و آزمایش‌های خستگی و خمش مشخص شد که افت و خیز بیشتر تحت بار ضربه‌ای دستگاه PFWD در مسیر چرخ به دلیل خستگی و ترک‌های ناشی از آن بوده است. در نهایت رابطه و همبستگی بالایی بین نتایج دستگاه PFWD و آزمایش خستگی گزارش شد. به طوری که با افزایش افت و خیر برداشت شده به وسیله دستگاه PFWD، عمر خستگی کاهش می‌یابد. همچنین مدلی با استفاده از روش رگرسیون خطی برای عمر خستگی نمونه‌ها در دو دمای 25 و صفر درجه سانتی‌گراد ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دستگاه افت و خیز دستی (PFWD) #آزمایش خستگی تیر چهار نقطه #آزمایش خمش سه نقطه #خستگی #آزمایش‌های مخرب #آزمایش‌های غیر‌مخرب #روسازی آسفالتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)