پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسن خداپرست [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]، عباس محمدی [استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر تصادفات رانندگی به خصوص تصادفات عابر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. موضوع ایمنی عابر یک بحث حیاتی است که با بررسی علل وقوع تصادفات عابر می توان به کاهش آن کمک کرد. در این تحقیق به دنبال بررسی فاکتورهای اثرگذار بر وقوع تصادفات عابر و تشخیص نقاط حادثه خیز با استفاده از تحلیل آماری و مکانی هستیم. در تحلیل آماری از مدل رگرسیون لوجستیک چند متغیره بهره برده ایم و در تحلیل مکانی از نرم افزار GIS استفاده کرده ایم. در تحلیل مکانی از روش چگالی کرنل برای تعیین تراکم تصادفات و از تحلیل نقاط حادثه خیز برای شناسایی نقاط حادثه خیز بهره برده ایم. نتایج نشان داد که متغیرهایی چون حداکثر سرعت مجاز مسیر، سمت و جهت راه، کاربری محل، خودروهای سواری، شرایط رویه و سطح راه، جنسیت عابر و نوع برخورد با عابر اثرگذارترین متغیر ها بر وقوع تصادفات عابر هستند. از این رو بیشترین میزان جراحت عابرین در معابر مختلف در مناطق مسکونی، مسیرهای مستقیم، راه با سطح و رویه ی خشک و معمولی، توسط خودروهای سواری و به خاطر عدم توجه به جلوی رانندگان و عجله و شتاب بی مورد صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رگرسیون لوجستیک #فاکتور های خطر #چگالی کرنل #تحلیل نقاط حادثه خیز #نقاط حادثه خیز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)