پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد یوسف مقدم [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: روسازی های آسفالتی در دوره ی بهره برداری ، با گذشت زمان نیاز به نگهداری و ترمیم دارند. خرابی های روسازی ناشی از عواملی چون بارگذاری ترافیکی ، دما ، رطوبت و .... می باشند که بی توجهی به موارد فوق می تواند موجب تشدید این خرابی ها گردد . در این پژوهش سعی شده است با استفاده از خاصیت خودترمیمی مخلوط های آسفالتی و استفاده از مواد ضایعاتی ، مخلوط آسفالتی دوستدار محیط زیست با قابلیت ترمیم خرابی ها تولید نماییم . برای این منظور از دو نوع افزودنی ( باطله ی زغال سنگ و ضایعات روغن خوراکی ) که خود نوعی ضایعات صنعتی می باشند و تا کنون در ترمیم آسفالت به کار گرفته نشده اند، استفاده شده است تا ضمن بهبود فرآیند خودترمیمی ، شرایط زیست محیطی را نیز بهبود بخشند . برای یافتن افزودنی مناسب علاوه بر توجه به مسائل زیست محیطی باید این نکته را در نظر گرفت که افزودنی قابلیت گرم شدن توسط امواج ماکروویو را داشته باشد . باطله ی زغال سنگ و روغن های ضایعات خوراکی استفاده شده دو افزودنی می باشند که ضمن اقتصادی بودن می توانند با توجه به ماهیتی که دارند توسط امواج ماکروویو دچار افزایش دما شده و سبب وقوع فرآیند خودترمیمی در روسازی آسفالتی شوند . در نمونه های ساخته شده با افزودن 20 درصد باطله زغال سنگ به عنوان جایگزین مصالح ریزدانه و 5 درصد ضایعات روغن خوراکی( بر اساس وزن قیر)، مخلوط آسفالتی به ترتیب 50 و 54 درصد ترمیم شده است و مقاومت گسیختگی با افزودن 20 درصد باطله زغال سنگ، نسبت به نمونه شاهد آهکی 16 درصد افزایش یافت. همچنین شاخص حساسیت رطوبتی برای نمونه های حاوی 20 درصد باطله زغال سنگ و نمونه های حاوی روغن ضایعاتی که نمونه های بهینه از نظر خود ترمیمی هستند به ترتیب 76 و 77 به دست آمده است که به لحاظ مقاومت رطوبتی در حد قابل قبولی می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودترمیمی #روغن ضایعات #باطله زغال سنگ #حساسیت رطوبتی #خمش سه نقطه ای #مخلوط آسفالتی گرم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)