پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حسن آذرگهر [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: کاهش منابع طبیعی تجدیدناپذیر ازجمله مصالح سنگی و آلودگی ناشی از انباشت مصالح دورریز در طبیعت از مهمترین دلایل استفاده از مصالح بازیافتی درساخت مخلوط‌های آسفالتی سبز هستند. ازطرفی دیگر، پدیده خودترمیمی یکی از ویژگی‌های مهم مخلوط‌های آسفالتی است که باعث کاهش هزینه‌های اقتصادی ترمیم و نگهداری و هزینه‌های زیست محیطی تولید مجدد آسفالت می‌شود. دراین تحقیق به منظور ساخت مخلوط‌های آسفالتی سبز دوستدار محیط زیست از سرباره فولادی با اندازه 75/5-4/9 میلیمتر به نسبت حجمی 60 درصد مصالح سنگی و پسماند گل قرمز با نسبت های 50 و 100 درصد از فیلر به عنوان جایگزین فیلر آهکی استفاده گردیده و شاخص خودترمیمی و حساسیت رطوبتی این مخلوط‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی شاخص خودترمیمی، آزمایش خمش 3 نقطهای بر روی نمونه‌های نیمه استوانه‌ای به صورت 7 سیکل ترمیم با استفاده از روش گرمادهی امواج ماکروویو انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن بود که سرباره و 50 درصد گل قرمز در اولین سیکل ترمیم، مقدار نرخ ترمیم بهینه را نسبت به نمونه شاهد به ترتیب؛ 01/53 و 35/32 درصد افزایش داده‌اند. همچنین به دلیل اهمیت خرابی رطوبتی، آزمایش کشش غیر مستقیم با استاندارد آشتو T283 بر روی نمونه‌های استوانه‌ای انجام گرفت و نتایج نشان دادکه میزان مقاومت خرابی رطوبتی در مخلوط‌های حاوی سرباره و 50درصد گل قرمز نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 16 و 21 درصد کاهش داشته است. استفاده از50 و 100 درصد گل کربناته به صورت جایگزین فیلر مصالح آهکی در مخلوط‌های حاوی سرباره مقاومت رطوبتی را به ترتیب 9 و 13 درصد افزایش داده است. همچنین این ضعف مقاومتی در نمونه شامل 50 درصد گل قرمز به کمک استفاده از 50 درصد گل کربناته جبران گردیده و مقاومت رطوبتی به میزان 12 درصد افزایش یافته است. با بررسی نتایج ضریب مارشال نیز مشخص گردید که سرباره فولادی، 50 درصدگل قرمز و 50 درصد گل کربناته سختی مخلوط آسفالتی را نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 4/1، 51/1 و 05/0 کیلو نیوتن بر میلیمتر افزایش داده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خودترمیمی #ماکروویو #سرباره فولادی #گل قرمز #گل کربناته #حساسیت رطوبتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)