پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
ایمان صمدی [پدیدآور اصلی]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد راهنما]، معصومه کردی [استاد راهنما]، امیر احمدی [استاد مشاور]
چکیده: مدل‌سازی شکستگی ها به‌عنوان بخشی از شبیه سازی و توصیف در مخازن شکسته طبیعی امری ضروری برای کاربردهای متعدد مخازن است. یک مدل شبکه شکستگی باید تمام عناصر و خواص شکستگی ها را که نقش مهمی در حیات تولید یک میدان دارند شامل شود. با توجه به تأثیر گسل های میدان بر روی شکستگی ها و تحت تأثیر قرار گرفتن خواص شکستگی های بزرگ و کوچک، برقرار کردن یک رابطه ی معنی دار بین همه ی این خواص یک موضوع چالش برانگیز است. روش های متفاوتی برای تعیین خصوصیات مخازن شکسته شده طبیعی و شبیه سازی جریان سیال وجود دارند که به سه دسته مدل های پیوسته، مدل گسسته و مدل های ترکیبی تقسیم می گردند. ساخت مدل‌ هیبریدی توسط اطلاعات آماری حاصل از داده های اندازه گیری شده در یک میدان صورت می گیرد. در این مطالعه با استفاده از نمودارهای تصویری و دیگر نمودارهای پتروفیزیکی سه چاه و داده های مربوط به مکعب لرزه ای میدان مورد مطالعه مدل‌سازی هیبریدی انجام‌شده است. با کمک داده های حاصل از نمودارهای تصویری زون‌های شکستگی با شدت شکستگی های متفاوت شناسایی شدند. توزیع شدت شکستگی در میدان با عدم قطعیت هایی همراه است. برای این منظور از داده های ثانویه که محرک‌های شکستگی هستند می‌توان بهره برد. در اینجا با کمک الگوریتم GRFS در مدل‌سازی پتروفیزیکی، از نشانگرهای لرزه ای به‌عنوان داده های ثانویه برای بهبود توزیع شدت شکستگی استفاده شد. با استفاده از شبکه عصبی انواع شدت شکستگی های بهبود یافته به‌عنوان ورودی باهم ادغام شد و یک شدت شکستگی مطلوب به‌عنوان خروجی از آن حاصل شد. ضریب همبستگی بین خروجی شبکه عصبی و محرک‌های شکستگی 93/0 به دست آمد؛ این بیان‌کننده یک رابطه خیلی خوب بین محرک های شکستگی و شدت شکستگی حاصل از شبکه عصبی است. با کمک نشانگرهای لرزه ای به تعیین، تفسیر و مدل‌سازی گسل های میدان پرداخته شد. بر اساس اعتبار سنجی انجام‌شده، تفسیر گسل ها و مدل‌سازی آن‌ها از دقت بالایی برخوردار هستند. سپس با دسته‌بندی شکستگی ها و گسل ها در 4 زون شکستگی مدل شبکه گسسته شکستگی ساخته شد. در ادامه با تعیین حد آستانهft 250 برای طول شکستگی ها مدل شکستگی ضمنی ساخته شد. در آخر مدل هیبریدی با بزرگ‌نمایی کردن مدل های شبکه شکستگی (DFN و IFM) با استفاده از یک روش آماری (oda) به دست آمد. خروجی مدل هیبریدی شامل تخلخل شکستگی f ϕ، تراوایی شکستگی Kf و فاکتور سیگما σ است که می تواند در شبیه سازی مخازن مورداستفاده قرار بگیرد. تخلخل شکستگی در ناحیه گسل خوردگی دارای بیشترین مقدار است و بیشترین تراوایی در انحنای مخزن و در جهت غربی دیده می شود. همچنین فاکتور سیگما در انحنای مخزن و به سمت غرب میدان دارای بیشترین میزان است. در قسمت شمال شرقی میدان، فاکتور سیگما به کمترین حد خود می رسد و این نشان دهنده عدم ارتباط بین ماتریکس و شکستگی ها در این قسمت میدان است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌سازی هیبریدی #مدل شکستگی ضمنی #شبکه گسسته شکستگی #نشانگرهای لرزه ای #FMI

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)