پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سیامند فتحی بایزیدآباد [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، اندیشه علی مرادی [استاد مشاور]
چکیده: سنجش‌ازدور در مقایسه با دیگر روش های اکتشافی به علت هزینه های پایین و در عین‌حال بازدهی بالا، می تواند در تعیین اهداف اکتشافی اولیه نقش مهمی داشته باشد و امکان پی جویی های مقدماتی و اولیه کانسارها را فراهم آورد. روش‌های ژئوفیزیکی نیز ازجمله روش‌های مناسبی می‌باشند که در پی‌جویی و اکتشاف ذخایر معدنی کارایی بالایی دارند. این روش ها اگر به ‌درستی انتخاب شوند، اطلاعات ارزشمندی از کانی سازی در سطح و در عمق ارائه می دهند. در پژوهش حاضر، به منظور شناسایی دگرسانی های محدوده معدن طلای زرشوران در شمال شهرستان تکاب، با استفاده از روش های دورسنجی، تفسیر بصری و تجزیه های طیفی مختلفی بر روی داده های سنجنده ASTER انجام گرفت. درنهایت به منظور شناسایی بخش های پنهان کانی زایی با بررسی نتایج حاصل از دورسنجی و همچنین با توجه به شواهد و اطلاعات زمین شناسی موجود، برداشت داده های صحرایی به روش مقاومت‌ویژه و قطبش القایی (IP)، در شبکه ای مستطیلی با ابعاد 1650×750 متر و با آرایش قطبی - دوقطبی در قالب 17 پروفیل موازی با یکدیگر، در جهت شمال شرق - جنوب-غرب، به فاصله 100 متر از یکدیگر انجام شد. در انجام مطالعات دورسنجی، ابتدا برای بررسی دگرسانی ها با ایجاد تصاویر ترکیب رنگی کاذب از راه ترکیب باندهای مختلف، تعیین ضریب شاخص بهینه (OIF) و روش نسبت گیری باندها و با تفسیر بصری این تصاویر به دست آمده، مناطق دگرسانی تا حدودی مشخص گردید. سپس به منظور تفسیر و استخراج پهنه های دگرسانی و واحدهای سنگی با دقت بالا در محدوده مورد مطالعه از روش تحلیل مؤلفه های اصلی انتخابی (PCA)، روش پیش بینی خطی باند با استفاده از برازش کمترین مربعات (LS-Fit)، روش نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) و روش طبقه بندی بیشترین شباهت (ML) استفاده شد. در هر یک از روش های مذکور تصاویری حاصل شد که اطلاعاتی از مناطق دگرسانی و واحدهای سنگی محدوده مورد مطالعه ارائه می دهند. همچنین داده های صحرایی برداشت‌شده به روش مقاومت ویژه و IP، پس از ورود به نرم افزارRes2dinv و ZondRes2d و انجام تصحیحات اولیه به روش وارون سازی کمترین مربعات، مدل سازی شده و نتایج حاصل به صورت مقاطع دوبعدی ارائه شد. در گام بعدی نتایج حاصل از مدل سازی و تفسیر مقاطع ژئوفیزیکی با اطلاعات به‌دست‌آمده از ترانشه ها و گمانه های حفرشده مقایسه و اعتبارسنجی شد. همچنین به-منظور کاهش ریسک مطالعات بعدی و تعیین دقیق تر محدوده های کانی سازی از مدل سازی وارون سه بعدی داده ها با استفاده از نرم افزارRes3dinv استفاده شد. به طورکلی و با توجه به بررسی های صحرایی و همچنین مقایسه نتایج ترانشه ها و حفاری چند مورد از گمانه های حفاری و حدود تغییرات مقاومت ویژه و بارپذیری در مقاطع، می توان گفت که مقادیر بارپذیری بالا منطبق بر کانی سازی شناسایی شده در حفاری ها بوده و مطالعات ژئوفیزیک به روش IP و مقاومت ویژه در این محدوده واحدهای زمین‌شناسی موجود را کامل از هم تفکیک کرده و اطلاعات ارزشمندی از کانی سازی در عمق در اختیار ما گذاشته است. در حالت کلی زون کانی-سازی موجود در قسمت میانی محدوده گسترده شده و تا آخرین پروفیل برداشت‌شده ادامه پیدا کرده است؛ که نواحی با بارپذیری بالا در بین واحدهای آهکی مستعد مطالعات تفصیلی تر هستند. بر اساس اطلاعات موجود و نتایج حاصل از مطالعات دورسنجی، مدل سازی های دوبعدی و سه‌بعدی داده های مقاومت ویژه و IP در محدوده مورد مطالعه، مناطق امیدبخش جهت حفر گمانه های اکتشافی شناسایی و معرفی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنجش‌ازدور #مقاومت ویژه الکتریکی #قطبش القایی (IP) #مدل سازی وارون دوبعدی و سه بدی #طلای زرشوران #تکاب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)