پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مرتضی علیزاده [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، محمد رضایی[استاد مشاور]
چکیده: وارون سازی داده های گرانی یکی از مهمترین گام ها در تفسیر این داده ها است. هدف از این کار تخمین توزیع چگالی مدل ناشناخته زیر سطحی از طریق داده های اندازه گیری شده در سطح زمین است. مشکل اصلی در وارون سازی داده های حاصل از عملیات گرانی سنجی، عدم یکتایی جواب ناشی از وارون-سازی داده های ژئوفیزیکی است. وارون سازی خطی داده های گرانی سنجی مسئله ای کم تعیین شده و بد حالت می باشد. تعیین پارامتر منظم سازی بهینه در وارون سازی داده های گرانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از این روش ها، روش اعتبارسنجی متقاطع تعمیم یافته (GCV) است. در این پایان نامه از روش برنامه نویسی درجه دو (روش کوادرتیک) که یک روش بهینه سازی است استفاده شده است. این روش دارای سه الگوریتم، منطقه اعتماد، نقطه داخلی و مجموعه فعال می باشد. این سه الگوریتم از نظر مدت زمان اجرای وارون سازی و همچنین میزان پایداری هر یک از این الگوریتم ها در مقابل نوفه بررسی خواهند شد. به منظور اعتبار سنجی روش ارائه شده، از داده های گرانی حاصل از دو مدل مصنوعی و داده های گرانی معدن مسیو سولفید موبرون واقع در ایالت کبک کانادا استفاده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل سازی #روش کوادرتیک #داده گرانی #موبرون #کانادا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)