پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سعید نظری [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، صادق کریم پولی [استاد مشاور]، عادل حدیدی [استاد مشاور]
چکیده: ناحیه چهارگنبد کرمان از نظر تقسیمات زمین‌شناسی در جنوب زون ایران مرکزی و به طور عمده در کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر قرار دارد. پی جویی های اولیه و مطالعات اکتشافی بزرگ مقیاس در این منطقه، وجود محدوده های پرپتانسیلی از نظر کانی زایی مس و طلا را به اثبات رسانیده است. برای بررسی دقیق تر این پتانسیل ها، در این تحقیق از روش های سنجش از دور و ژئوفیزیک زمینی استفاده شد. در مطالعات سنجش از دور، تصاویر ماهواره استر برای یافتن مناطق امیدبخش به کار گرفته شد. به منظور پردازش تصاویر ماهواره ای روش های مختلفی از قبیل ترکیب رنگی کاذب و نسبت گیری طیفی استفاده گردید. نتایج، حاکی از وجود آلتراسیون های آرژیلیک (و فیلیک) در منطقه باب زنگوییه است که توسط آلتراسیون پروپلیتیک احاطه شده است. با تلفیق این نتایج و اطلاعات اکتشافی پیشین، این منطقه برای انجام مطالعات زمینی و عملیات ژئوفیزیک زمینی (ژئوالکتریک) انتخاب گردید. عملیات ژئوفیزیکی در منطقه باب زنگوییه چهار گنبد کرمان به دو روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه الکتریکی و با استفاده از آرایش قطبی-دوقطبی به اجرا در آمد. پس از تحلیل های آماری و مدل سازی معکوس داده های برداشت شده، محدوده های بی هنجار و وضعیت کانسار شامل شکل تقریبی کانی سازی و عمق کانی سازی مشخص شدند. در نهایت نقاط مناسب برای حفاری پیشنهاد شد که نتایج انجام عملیات حفاری وجود کانی زایی در عمق را به اثبات رسانیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دورسنجی #ژئوالکتریک #مدل سازی معکوس #باب زنگوییه #چهارگنبد کرمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)