پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
هیرش محمودپور [پدیدآور اصلی]، حسین میرزائی نصیرآباد [استاد راهنما]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]
چکیده: توده سنگ شامل ماده سنگ و انواع مختلفی از ناپیوستگی‏ها می‏باشد. انتقال جریان سیال درون توده‏سنگ از طریق شکستگی‏های سنگ و محیط‏های متخلخل انجام می‏گیرد. در سنگ‏های سخت، تخلخل اولیه نقش چندانی در پروسه انتقال سیال ندارد و جریان سیال از طریق شکستگی منتقل می‏گردد. هندسه شکستگی‏ها شامل بازشدگی، زبری، جهت‏داری و . . .، امری ضروری است. با توجه به اهمیت پارامتر زبری درزه، تأثیر این پارامتر بر اندازه دبی جریان عبوری از یک درزه توسط محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعات مختلف انجام‏شده، زبری سطح درزه به‏صورت اعمال ضریب در قانون کوبیک، تغییر توان بازشدگی در قانون کوبیک و یا تغییر در میزان بازشدگی درزه در نظر گرفته شده است. در این پایان‏نامه برای بررسی تأثیر زبری سطح درزه (JRC) از مدل رفتاری بارتون - بندیس استفاده شده است، که تأثیر زبری را به‏صورت کاهش بازشدگی دهانه ناپیوستگی اعمال می‏نماید برای این منظور ابتدا تأثیر زبری سطح درزه در میزان جریان آب عبوری از درزه‏ی منفرد مطالعه‏شده و نتایج حاصل با حالت مدل صفحات موازی (صفحات صاف) مقایسه شده و با نتایج مطالعات آزمایشگاهی موجود نیز ارزیابی گردیده است. در ادامه‏، تحلیل عددی تأثیر زبری سطح درزه بر دبی جریان عبوری از آن در دو حالت دوبعدی و سه‏بعدی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از مفهوم شبکه‏ی شکستگی مجزا، مدل‏های دوبعدی و سه‏بعدی DFN واقعی از توده‏سنگ منطقه مورد مطالعه که در منطقه سنندج – همدان قرار دارد، با استفاده از نرم‏افزار 3DEC ساخته شده است. دبی جریان عبوری از مدل دوبعدی DFN در سه حالت درزه‏های صاف، درزه‏های با زبری میانگین و درزه با زبری متغیر در نرم‏افزار UDEC محاسبه و سپس به‏صورت کیفی و کمی باهم مقایسه شده‏اند و همچنین دبی جریان در دو حالت مدل با بازشدگی مکانیکی و مدل با بازشدگی هیدرولیکی برای مدل سه‏بعدی، در نرم‏افزار 3DEC محاسبه و مقایسه شده‏اند. با توجه به نتایج به‏دست آمده، تأثیر زبری سطح درزه‏ها بر دبی جریان سیال عبوری، غیرقابل چشم‏پوشی است و زبری سطح درزه باعث تغییرات دهانه شکستگی در بعضی نواحی از شکستگی می‏شود و در صورتی‏که دقیق محاسبه نشود باعث تغییرات سرعت و دبی جریان می‏شود و از انجا که بازشدگی در قانون کوبیک به‏توان 3 می‏رسد و مهم‏ترین پارامتر محسوب می‏شود در صورتی‏که بازشدگی مؤثر (هیدرولیکی) دهانه محاسبه نشود، قانون کوبیک با انحراف همراه خواهد بود و سطوح زبر موجب کاهش شدید دبی جریان سیال نسبت به سطوح صاف در توده‏سنگ می‏شود .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل رفتاری بارتون – بندیس #زبری #شبکه شکستگی مجزا DFN #نرم‏افزار UDEC #نرم‏افزار3DEC
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)