پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سیدایمان شهبازی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: نتایج حاصل از بررسی‌های صحرایی گرانی پس از حذف عوامل مزاحم به عنوان آنومالی گرانی (بوگه) خوانده میشود که دارای دو مولفه ناحیه ای (مربوط به ساختارهای عمیق و مقیاس وسیع) و محلی (مربوط به ساختارهای سطحی و کم مقیاس) است. در اکتشاف مواد معدنی که هدف شناسایی و تعیین ساختارها و توده های نزدیک و کوچک است از نوع محلی بوده دارای گسترش کم و دامنه ی تغییرات شدید هستند و اصطلاحاً به عنوان آنومالی‌های طول موج‌های کوتاه مطرح هستند. لذا به منظور تفکیک و تشخیص این آنومالی‌ها لازم است آنومالی ناحیه ای از مشاهدهای منطقه حذف یا تضعیف شود. این موضوع یکی از مسائل اصلی در پردازش و تفسیر داده های میدان پتانسیل میباشد. یکی از روش‌های تفکیک آنومالی‌ها روش ادامه‌ی فراسو است که در این پایان‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ارتفاع بهینه برای ادامه فراسو تخمین زده شد. برای این منظور ادامه‌ی فراسو تا ارتفاع‌های مختلف روی نقشه‌ی بوگه اعمال شد و در نهایت یک ارتفاع بهینه تخمین زده شد.برای این‌که مقایسه بهتری برای جداسازی آنومالی‌ها صورت گیرد از روش روند سطحی نیز برای جداسازی استفاده گردید و نقشه‌های آنومالی باقی‌مانده حاصل از روند سطحی با درجات مختلف روی آنومالی‌ بوگه اعمال شد. یکی دیگر از روش‌هایی که در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفت روش جدید ادامه‌ی فراسوی توسعه یافته است که برمبنای فیلتر وینر و با استفاده از پارامترهای طیف توان داده‌ها و فرکانس شعاعی آن‌ها روی داده‌ها اعمال گردید و نتایج آن با نتایج ادامه فراسوی مرسوم و روندهای سطحی با درجات مختلف مقایسه گردید. در این پایان‌نامه الگوریتم ادامه‌ی فراسوی توسعه‌یافته در نرم‌افزار Matlab کد نویسی گردید و روی داده‌های بوگه اعمال شد. در این پایان‌نامه داده‌های برداشت‌شده‌ی گرانی چشمه‌سیر سبزوار با استفاده از روش‌ ادامه فراسو مورد تفسیر قرار گرفت. این داده‌ها در منطقه چشمه سیر سبزوار به منظور اکتشاف کانسار کرومیت توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود توسط دستگاه CG5 برداشت شده است. پس از تصحیحات مورد نیاز از قبیل تصحیح رانه‌ی دستگاه، تصحیح عرض جغرافیایی، تصحیح هوای آزاد، تصحیح بوگه و تصحیح توپوگرافی به آنومالی بوگه کامل رسیده شد و این داده‌ها برای تفسیر مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا یک ارتفاع بهینه برای ادامه فراسوی مرسوم و ادامه فراسوی توسعه یافته که به ترتیب 48 و 21 متر است تخمین زده شد و با استفاده از آن‌ها این روش بر روی داده‌ها اعمال گردید. با مقایسه این روش‌ها و کیفیت جداسازی آن‌ها در نهایت چند جسم آنومال سطحی از نقشه‌ی آنومالی باقی‌مانده منتج از ادامه فراسوی توسعه یافته نتیجه شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش گرانی‌سنجی #کرومیت #جداسازی #ادامه فراسوی توسعه‌یافته #ارتفاع بهینه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)