پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
علیرضا جان نثاری [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، فرنوش باسلیقه[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق هدف تخمین بارهای وارده بر سازه سگمنت تونل انتقال آب کرج در زون های مختلف با هدف ارزیابی پایداری آن می باشد که بدین جهت ابتدا با استفاده از روش همگرایی - همجواری میزان همگرایی دیواره تونل و برهم کنش آن با پوشش مورد بررسی قرار گرفته و از این طریق میزان بار وارده بر نگهدارنده محاسبه شده است... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تونل انتقال آب کرج #سگمنت #بار سنگ #فشار آب زیرزمینی #تحلیل پایداری #مدل تیر- فنر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)