پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
نوید عبداللهی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: استخراج سنگ‎های ساختمانی به دلیل پتانسیل خوب یکی از صنعت‎های مهم در کشور ایران به شمار می‎رود. با گسترش تکنولوژی رفتن به دنبال راهکارهای جدید با هزینه کمتر و افزایش توان تولید یکی از اهداف صاحبان صنایع است. استفاده از ماشین اره زنجیری یکی از راهکارهای مورد استفاده در برش سنگ ساختمانی است. در این پایان نامه ماشین اره زنجیری موجود در دو معدن سنگ ساختمانی مرمریت کرم هرسین و مرمریت پرطاووسی بهاباد مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شده است تا ارتباط میان پارامترهای ماشین اره زنجیری و سنگ با سایش سگمنت‎ها با استفاده از رگرسیون خطی ساده و چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا داده‎ها از دو معدن سنگ ساختمانی مرمریت کرم هرسین و مرمریت پرطاووسی بهاباد در حین عملیات برش سنگ توسط ماشین اره زنجیری برداشت شد؛ روال کار به برداشت داده‎ها به این صورت بود که قبل از هر سیکل برش سگمنت‎های مورد نظر توزین شده، سپس ماشین اره زنجیری با پارامترهای مناسب شروع به کار می‎کرد و تا پایان سیکل برش با همان پارامترها بدون تغییر کار می‎کرد. بعد از اتمام سیکل برش مجددا سگمنت‎ها توزین شده که اختلاف جرم آن‎ها سایش را نشان می‎دهد. در پایان تعداد 11 مشاهده از سیکل کاری ماشین اره زنجیری برداشت شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در اولین گام بعد از برداشت داده برازش تک متغیره میان پارامترها درجه سرعت ماشین، سرعت زنجیر و مساحت برش با سایش انجام شد. نتایج این قسمت نشان داد ضریب تعیین R2 میان پارامترهای درجه سرعت ماشین، سرعت زنجیر و مساحت برش با سایش به ترتیب 65%، 82% و 70% است. در مرحله بعد برای تعیین مؤلفه‎ها اصلی، آنالیز مؤلفه‎های اصلی روی تمام متغیرهای درجه سرعت ماشین، سرعت زنجیر، مساحت برش، سختی اشمیت، چگالی، تخلخل، مقاومت فشاری تک محوره، مقاومت کششی و سایش لوس‎آنجلس انجام شد. مؤلفه‎های یک و دو به عنوان مؤلفه‎های اصلی استخراج شدند و براساس این مؤلفه‎ها مساحت برش با هر دو مؤلفه همبستگی زیادی داشت. این نشان می‎دهد که مساحت برش نباید با سایر متغیرهای مستقل وارد تحلیل رگرسیون چندگانه شود زیرا موجب هم خطی در مدل می‎شود. در آخرین مرحله دو مدل ارائه شده است، مدل اول با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی و برای پارامترهای درجه سرعت ماشین و سرعت زنجیر به عنوان متغیر مستقل و سایش به عنوان متغیر وابسته و در مدل دوم از رگرسیون ساده خطی برای پارامترهای مساحت برش و سایش ارائه شده است. ضریب تعیین برای مدل‎های اول و دوم به ترتیب 88/2% و 72/2% است که نشان می‎دهد در هر دو مدل متغیرهای مستقل توانسته‎اند مقدار زیادی از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمایند. نتایج حاصل از اعتبار سنجی نشان می‎دهد مدل اول مناسب تر از مدل دوم است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رگرسیون خطی #ماشین اره زنجیری #سایش سگمنت‎ها #سنگ ساختمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)