پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
علي رفعت هراب [پدیدآور اصلی]، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد راهنما]، مجید انصاری جعفری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این تحقیق، اکتشاف منابع آب‌های زیرزمینی موجود در سازندهای سخت، با استفاده از مدل‌سازی دوبعدی معکوس داده‌های مقاومت‌ویژه الکتریکی می‌باشد. این داده‌ها، با استفاده از دو آرایش قطبی- دوقطبی متقارن در دره کال‌قرنو در غرب شاهرود برداشت شده‌اند. این برداشت در کنار یک چاه آب به نام چاه آب ذوب آهن صورت گرفته است تا بدین وسیله، بتوان نتایج به دست آمده از اندازه‌گیری‌های فوق‌الذکر را با وضعیت زمین‌شناسی تحت‌الارضی محل چاه مذکور مقایسه نمود. تحقیقات عملی جهت شناسایی وضعیت هندسی درزه و شکاف‌های محل مورد مطالعه که شامل پیمایش شیب، امتداد درزه و شکاف‌ها و مطالعه مقاطع نازک سنگ‌های برداشت شده از محل مذکور می‌باشند، نشان می‌دهند که شیب درزه و شکاف‌های مذکور بیشتر از 80 درجه و دارای امتداد شمالی و جنوبی می‌باشند. مطالعات تئوری نشان داده‌اند که آرایش قطبی- دوقطبی آرایش مناسبی جهت شناسایی ناهمگنی‌های جانبی مقاومت‌ویژه الکتریکی می‌باشد. برای اثبات این امر در این پژوهش از مقاطع حساسیت و مدل‌های ریاضی استفاده شده است. با توجه به مراتب فوق‌الذکر، در کنار چاه آب یاد شده اندازه‌گیری‌های ژئوالکتریکی توسط به کارگیری روش دو آرایش قطبی- دوقطبی متقارن صورت گرفته است و داده‌های حاصله توسط نرم‌افزار Res2Dinv مدل‌سازی شده‌اند. مقاطع حاصله از این مدل‌سازی‌ها، درزه و شکاف‌های حاوی آب که در زیر چاه فوق‌الذکر واقع می‌باشند را به خوبی نمایش می‌دهند. نتیجه جالبی که از این پژوهش گرفته می‌شود این است که با اندازه‌گیری‌های ژئوالکتریکی توسط دو آرایش قطبی- دوقطبی متقارن و مدل‌سازی داده‌های حاصله بوسیله نرم‌افزار Res2Dinv، می‌توان ناهمگنی‌های جانبی را به طور قابل قبولی اکتشاف نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آبهای زیرزمینی #مدل‌سازی معکوس #مقاومت‌ویژه #سازند لار #غرب شاهرود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)