پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
امین رستمی زرین آبادی [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد راهنما]، فرج الله فردوست[استاد مشاور]، احمداحمدی خلجی [استاد مشاور]
چکیده: محدوده مورد مطالعه شامل دشت رومشگان است که در جنوب غربی شهرستان کوهدشت از توابع استان لرستان واقع شده است.در منطقه مورد مطالعه هیچ گونه آب سطحی وجود ندارد و منابع آب مورد استفاده فقط به آبهای زیرزمینی محدود می شود. تاکنون هیچ گونه مطالعه جامعی در خصوص وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی در دشت مورد نظر انجام نشده است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر عوامل زمین شناسی و فعالیت های کشاورزی در کیفیت آبهای زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه می باشد. برای دستیابی به هدف ذکر شده از چاههای آب منطقه در اسفندماه 1389 نمونه برداری به عمل آمده است و نمونه ها مورد آنالیز قرار گرفته اند. مقادیر پارامترهای هدایت الکتریکی، pH و دمای آب در محل نمونه برداری اندازه گیری شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده ملاحظه می شود که دشت مورد نظر به لحاظ هدایت الکتریکی در راستای شرقی- غربی به سه زون تقسیم می شود. به این ترتیب که هدایت الکتریکی در شرق منطقه به طور متوسط 626 میکروموس بر سانتی متر و در محدوده مرکزی دشت به طور متوسط 846 میکروموس بر سانتی متر و در بخش غربی دشت به طور متوسط 1226 میکروموس بر سانتی متر می باشد. علت کم بودن مقادیر هدایت الکتریکی در بخش شرقی دشت به خاطر تغذیه دشت در این محدوده به وسیله آهکهای واقع در شرق دشت می باشد. در بخش مرکزی به علت برداشت قابل توجه از آبهای زیرزمینی و افت سطح آب هدایت الکتریکی در این منطقه در مقایسه با بخش شرقی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در بخش غربی منطقه به علت مجاورت جریان آب زیرزمینی با سازند گچساران هدایت الکتریکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عامل زمین-شناسی باعث تخریب کیفیت آب در بخش غربی منطقه شده است. برای ارزیابی تأثیر فعالیت های کشاورزی از مقادیر نیترات استفاده شده است. بر اساس غلظت نیترات در بخش های مختلف منطقه ملاحظه می شود که غلظت نیترات در بخش مرکزی دشت، که در آن فعالیت های کشاورزی قابل توجه است، در مقایسه با دیگر بخش های دشت به طور چشمگیری بالاتر است. بنابراین تأثیر فعالیت های کشاورزی باعث آلودگی نیترات در بخش مرکزی دشت شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رومشگان #هیدروژئولوژی #هیدروژئوشیمی #آبهای زیرزمینی #کیفیت آب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)