پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سجاد اخوت [پدیدآور اصلی]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]
چکیده: از آنجا که اکثر حوضه‌ های آبریزی که تامین کننده منابع آبی می باشند در مناطق کوهستانی واقع شده‌اند و نوع بارش در این حوضه ‌ها نیز اکثرا بصورت برف‏ می باشد، تخمین میزان رواناب حاصل از ذوب برف در طول فصول مختلف سال، عامل بسیار مهمی در مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب این مناطق می‌باشد. به همین منظور مدل شبیه‌ سازی ذوب برف SRM که امروزه به عنوان یک مدل کاملا عملیاتی و کاربردی در 25 کشور روی بیش از 75 حوضه آبریز مورد استفاده قرار گرفته است، برای شبیه سازی رواناب ذوب برف انتخاب شد. حوضه ‌ای که در این تحقیق مورد بررسی گرفته ‌است، حوضه آبریز سد لار می‌باشد که در شمال شهر تهران و در کنار قله دماوند قرار دارد. تمامی اطلاعات هواشناسی و هیدرومتری حوضه برای یک دوره آماری طولانی جمع‌آوری و ثبت شده‌است. داده های هیدرومتری و هواشناسی حوضه برای سال های 2009 تا 2013 جمع آوری گردید. ابتدا با استفاده از نرم‌افزار سنجش از دور Erdas، محصول برف MOD10A2 سنجنده MODIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با این روش سطح پوشش برف که یکی از پارامترهای مهم ورودی مدل SRM می باشد، استخراج گردید. بعد از این مرحله به کمک نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدل رقومی ارتفاعی حوضه مورد مطالعه با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی منطقه تولید گردید. سپس نقشه‌های هیپسومتریک حوضه و منطقه ‏بندی آن بر اساس ارتفاع تهیه شد. در مرحله بعد مقادیر بارش و دمای بدست آمده از ایستگاه هواشناسی مستقر در حوضه وارد مدل گردید. مدل ابتدا با استفاده از داده های سال های 2009 تا 2011 کالیبره شد و بطور میانگین ضریب تبیین 0/698 و تفاضل حجم 5/553 برای آن بدست آمد. همچنین مدل برای سال های 2011 تا 2013 اعتبارسنجی شد، و به طور میانگین ضریب تبیین برای آن 0/556 و تفاضل حجم 16/09 بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدلSRM #Erdas #سنجنده MODIS #سد لار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)