پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مهدی برآبادی [پدیدآور اصلی]، محمد رداد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]
چکیده: برای تجزیه و تحلیل یک سیگنال، به دست آوردن اطلاعات متغیر با زمان، مانند فرکانس لحظه ای (IF) و دامنه آنی (IA) مهم است. سیگنال لرزه ای یک سیگنال ناپایاست به این معنی که محتوای فرکانسی آن با زمان تغییر می کند. تجزیه طیفی زمان- فرکانس (TFA) ابزاری مؤثر برای توصیف ویژگی های متغیر با زمان سیگنال های ناپایا است. بنابراین برای بررسی دقیق موقعیت زمانی محتوای فرکانسی سیگنال لرزه ای نیاز است که تحلیل زمان- فرکانس روی آن انجام دهیم. برای دستیابی به تفکیک پذیری زمانی و فرکانسی ارتقاء یافته در سال های متمادی روش های مختلف تحلیل زمان- فرکانس معرفی شده اند که می توان به تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT)، تبدیل موجک پیوسته (CWT)، تبدیلS ، توزیع ویگنر- ویل (WVD) و تجزیه ی مد تجربی (EMD) اشاره کرد. همچنین تبدیل های پساپردازشی نیز توسعه یافته اند که قادرند قدرت تفکیک نمایش های زمان-فرکانس حاصل از روش های مرسوم را نیز افزایش دهند که می توان به روش های تبدیل فشرده همزمان (SST)، و روش بازچینی (RM) اشاره کرد. یک تکنیک جدید در زمینه ی دستیابی به نمایش زمان- فرکانس با قدرت تفکیک ارتقا یافته، تبدیل استخراج همزمان (SET) می باشدکه بعنوان فرایندی پساپردازشی از تبدیل فوریه زمان کوتاه است، تبدیل استخراج همزمان می تواند انرژی متمرکز بیشتری برای نمایش زمان- فرکانس تولید کند و همچنین بازسازی سیگنال را میّسر می کند. ایده اصلی SET الهام گرفته شده از روش تبدیل فشرده همزمان و نظریه نمایش زمان- فرکانس ایده آل می باشد که اطلاعات زمان فرکانسی حاصل از تبدیل فوریه زمان- کوتاه را که مرتبط با ویژگی های متغیر با زمان سیگنال هستند را حفظ و انرژی پخش شده اضافی در صفحه زمان-فرکانس را حذف می کند. در این پایان نامه از روش SET در تحلیل زمان- فرکانس داده های لرزه ای استفاده شده است. تحلیل زمان- فرکانس داده های لرزه ای کاربردهای مختلف پردازشی و تفسیری دارد که می توان به نوفه-زدایی لرزه ای، واهمامیخت لرزه ای، آشکارسازی هیدروکربن و آشکارسازی کانال ها اشاره کرد. بدیهی است که دستیابی به یک نمایش زمان- فرکانس با تفکیک پذیری بهتر، نتایج بهتری نیز در این کاربردها به ارمغان می-آورد. در این پایان نامه عملکرد روش SET در ارائه نمایش زمان- فرکانس سیگنال های مصنوعی بررسی شده است. همچنین از این روش در کاربرد های تفسیری داده های واقعی برای آشکارسازی سایه کم - فرکانس، تخمین فاکتور کیفیت ثابت و تحلیل AVO در حوزه زمان فرکانس استفاده شده است. نتایج، عملکرد قابل قبول روش SETرا در این کاربردها نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه های کلیدی: نمایش زمان- فرکانس #تبدیل فوریه زمان- کوتاه #تفکیک پذیری #تبدیل استخراج همزمان (SET) #داده های لرز ه ای.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)