پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سهیل پاکسیما [پدیدآور اصلی]، محمد رداد[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد مشاور]
چکیده: نشانگرهای لرزه ای زمان - فرکانس کاربرد فراوانی در تفسیر داده های لرزه ای با اهداف مختلف اکتشافی از جمله شناسایی ساختارهای زیرسطحی و نیز نواحی حاوی هیدروکربن دارند. اگرچه میزان دقت این نشانگرها تابعی از روش تحلیل زمان - فرکانس اعمال شده بر داده ها می باشد. در سیگنا ل های لرزه ای برای به دست آوردن تفکیک زمانی و فرکانسی مناسب از تبدیل های زمان - فرکانس متنوعی استفاده شده است که می توان به تبدیل فوریه زمان کوتاه، تبدیل S و تبدیل موجک اشاره کرد که هر یک از آنها مزایا و معایب خود را دارند. تبدیل S در سال های متمادی توسط محققین مختلف در تحلیل زمان - فرکانس نتایج قابل قبولی داشته است. اگرچه به دلیل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ این تبدیل قادر نیست تفکیک زمان - فرکانس همزمان قابل قبولی ارائه کند. بدین منظور روش های زیادی برای بالا بردن تفکیک این تبدیل ارائه شده اند. یکی از این روش ها روش فشرده سازی همزمان می باشد. این روش بعنوان یک روش پسا پردازشی مشکل اصل عدم قطعیت را ندارد و قادر است انرژی پخش شده در صفحه زمان - فرکانس را که باعث شده است که قدرت تفکیک زمانی و فرکانسی کاهش پیدا کند را به موقعیت اصلی زمانی و فرکانسی منتقل کند. این تکنیک بر روی روش های تحلیل زمان - فرکانس مختلف از جمله تبدیل S انجام شده است. در این پایان نامه، هدف بررسی عملکرد تبدیل S فشرده شده همزمان در تحلیل زمان - فرکانس داده های لرزه ای به منظور استخراج نشانگر های مختلف زمان - فرکانس است. از نشانگرهای حاصل از این روش در زمینه آشکارسازی گاز و سایه های فرکانس پایین بر روی یک مجموعه داده لرزه ای استفاده می شود. نشانگر های زمان - فرکانس استفاده شده در این روش عبارت اند از: دامنه لحظه ای، فرکانس لحظه ای، فاکتور شیرینی، فرکانس 80C، فرکانس لحظه ای متوسط، پهنای باند فرکانس لحظه ای، ضریب کیفیت متوسط و مقطع تک فرکانس. نتایج نشان داده اند که به دلیل ارائه قدرت تفکیک زمانی و فرکانسی بالا توسط روش تبدیل S فشرده شده همزمان، نشانگرهای لرزه ای حاصل از آن نیز توانایی بهتری در آشکارسازی سایه های کم - فرکانس نسبت به نشانگرهای حاصل از تبدیل S استاندارد دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نمایش زمان - فرکانس #تبدیل S #فشرده سازی همزمان #نشانگر های لرزه ای #گاز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)