پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمدحسین تیموریان [پدیدآور اصلی]، سید میثم سید برزگر[استاد راهنما]
چکیده: برقگیرها از جمله ادوات حفاظتی مهم و استراتژیک شبکه قدرت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا محسوب می شوند. ازاینرو تحلیل و ارزیابی جریان نشتی برقگیر ها اطلاعات مفیدی از وضعیت و شرایط عملکرد آنها ارائه می دهد. در این پایان نامه به تحلیل و ارزیابی جریان نشتی برقگیر اکسیدروی پرداخته شده است. به منظور درنظرگرفتن عوامل موثر بر جریان نشتی، اثر آلودگی یکنواخت و غیریکنواخت قطاعی تحت رطوبت های مختلف در محیط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. میزان قطاعی بودن آلودگی، در دو زاویه 90 و 180 درجه بررسی شده است. برای جداسازی اجزا هارمونیکی جریان نشتی از سری فوریه سریع استفاده خواهدشد. نتایج بدست آمده از آزمایش نشان می دهد که با افزایش رطوبت و چگالی رسوب نمکی، جریان نشتی و مولفه های هارمونیکی آن افزایش می یابد. این در حالی است که افزایش درجه غیریکنواختی آلودگی بر روی سطح برقگیر، اثر کاهشی بر جریان نشتی و مولفه‌های هارمونیکی آن دارد. به منظور بررسی اثر آلودگی غیر یکنواخت بر شاخص‌های تشخیص وضعیت برقگیر، نسبت های هارمونیک سوم مولفه مقاومتی ir3 به هارمونیک پنجم مولفه مقاومتی ir5 ( ir3/ir5 ) و هارمونیک اول مولفه مقاومتی ir1 به هارمونیک اول جریان نشتی کل it1 ( ir1/it1 ) مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج بدست آمد نشان می دهد که با افزایش شدت آلودگی سطح برقگیر در حالت یکنواخت، مولفه اصلی جریان نشتی مقاومتی افزایش زیادی دارد که بر این اساس شاخص ir1/it1 با افزایش آلودگی، افزایش می یابد. بررسی نتایج در شرایط آلودگی غیریکنواخت حاکی از آن است که با افزایش درجه غیریکنواختی آلودگی، درصد کاهش ir3 از ir5 بیشتر می باشد بنابراین نسبت ir3/ir5 روند کاهشی را در پیش خواهد گرفت. درجه غیریکنواختی آلودگی اثر بیشتری بر ir1 نسبت به it1 دارد، به همین علت با افزایش درجه غیریکنواختی، شاخص ir1/it1 کاهش خواهد یافت. بطور کلی، اگرچه شاخص‌های بررسی شده در شرایط آلودگی یکنواخت قادر به تشخیص و تفکیک وضعیت برقگیر هستند، اما این شاخص‌ها به شدت تحت تاثیر آلودگی غیریکنواخت قرار گرفته و حدود آستانه تعریف شده برای آنها تغییر خواهد کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : برقگیر اکسیدروی #مولفه‌های هارمونیکی #شاخص تشخیص وضعیت #تست آزمایشگاهی #آلودگی غیریکنواخت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)