پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سیدمسعود لعل موسوی [پدیدآور اصلی]، محسن اصیلی[استاد راهنما]، یاسر دامچی[استاد راهنما]
چکیده: حفاظت دیفرانسیل یکی از پرکاربردترین حفاظت های ترانسفورماتورهای قدرت است. یکی از چالش های مرتبط با این حفاظت، تشخیص جریان های هجومی، اضافه تحریک و خطای خارجی از سایر اغتشاشات داخلی می باشد. تاکنون، روش های مختلفی به‌منظور جلوگیری از عملکرد نابجای حفاظت دیفرانسیل در شرایط ذکر شده ارائه شده است، که لزوماً به راحتی قابل اجرا نیستند یا نمی توانند عملکرد مناسب را در همه سناریوها تضمین کنند. در این پایان نامه، یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم جداسازی انرژی زمان-گسسته برای تشخیص جریان های هجومی، اضافه تحریک و خطای خارجی از خطاهای داخلی و سیم پیچ پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی دارای دو بخش است. بخش اول خطاهای خارجی را از اغتشاشات داخلی تفکیک می کند و بخش دوم جریان های هجومی و اضافه تحریک را از خطاهای داخلی و سیم پیچ تشخیص می دهد. از جمله مزیت های این روش، به‌کارگیری موازی این دو بخش در منطق الگوریتم می-باشد که منجر به کاهش زمان تشخیص می شود. همچنین مزایایی از قبیل؛ سرعت بالای تشخیص (5/1 میلی‌ثانیه)، پیاده سازی ساده و بار محاسباتی کم؛ پیاده سازی روش پیشنهادی را به صورت زمان واقعی امکان پذیر می کند. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، انواع اغتشاشات با در نظر گرفتن اشباع ترانسفورماتور جریان و شرایط نویزی در نرم افزار EMTP شبیه سازی و در نرم افزار MATLAB تحلیل می-شوند. نتایج به دست آمده حاکی از کارایی مطلوب روش پیشنهادی در تشخیص جریان هجومی، اضافه تحریک و خطای خارجی از خطاهای داخلی و سیم پیچ، حتی در شرایط نویزی و اشباع ترانسفورماتور جریان می باشد. همچنین، مطابق با نتایج به دست آمده، روش پیشنهادی سرعت و دقت بهتری را در مقایسه با روش بازدارنده هارمونیکی که روشی متداول و پرکاربرد در صنعت می باشد، دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حفاظت دیفرانسیل #الگوریتم جداسازی انرژی زمان-گسسته #جریان هجومی #اضافه تحریک #ترانسفورماتور قدرت.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)