پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
معصومه رسول پور [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: رله های دیفرانسیل از حفاظت های اصلی و اولیه ترانسفورماتور قدرت هستند. بنابراین عملکرد صحیح و سریع این ادوات دارای اهمیت خاصی می باشد. در برخی موارد عملکرد نادرست رله دیفرانسیل رخ می دهد که به دلیل جریان های هجومی، اشباع ترانسفورماتورهای جریان، اضافه تحریک ترانسفورماتور و جریان تفاضلی ناشی از عدم تناسب نسبت ترانسفورماتورهای جریان به واسطه عملکرد تپ چنجر ترانسفورماتور می باشد. در میان این دلایل تأثیر جریان هجومی مهم ترین عامل خطای عملکرد رله دیفرانسیل می باشد. به همین دلیل مطالعات زیادی جهت ارائه روش های تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتور قدرت صورت گرفته است. در این پایان نامه نیز به منظور جلوگیری از عملکرد نادرست رله دیفرانسیل، یک روش جدید برای تشخیص جریان هجومی ارائه می شود. در روش پیشنهادی از یک ابزار پردازش سیگنال به نام تبدیل موجک استفاده می شود. الگوریتم پیشنهادی بر اساس ویژگی های استخراج شده از تحلیل زمان- فرکانسی تبدیل موجک می باشد. تحلیل موجک منجر به ایجاد مؤلفه های فرکانسی متغیر با زمان، در سطوح فرکانسی مختلف می شود. بررسی های انجام شده در این پایان نامه، روی توزیع انرژی این مؤلفه ها در سطوح فرکانسی مختلف، نشان دهنده اختلاف انرژی بین جریان هجومی و جریان خطای داخلی در سطوح فرکانسی می باشد. این تفاوت جهت متمایزسازی جریان های خطا و هجومی استفاده می شود. به منظور ایجاد یک الگوی مناسب و استفاده از آن در الگوریتم پیشنهادی از یک معیار آماری به نام ضریب همبستگی استفاده می شود. فاکتور ضریب همبستگی برای بیان ارتباط بین انرژی های ضرایب تبدیل موجک در سطوح فرکانسی مختلف به کار می رود. بر این اساس یک معیار تشخیص ایجاد شده و برای جلوگیری از عملکرد رله دیفرانسیل در مورد جریان هجومی به کار می رود. نتایج حاصل از شبیه سازی و تست آزمایشگاهی صحت روش پیشنهادی را تأیید می کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترانسفورماتور قدرت #حفاظت دیفرانسیل #جریان هجومی #جریان خطای داخلی #تحلیل موجک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)