پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
الهام جمال زاده [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: ترانسفورماتور در مبدل های الکترونیک قدرت معمول بزرگترین و حجیم ترین جز در مدار مبدل می باشد و در عین حال تاثیر بسیار مهمی بر عملکرد کلی و بازدهی سیستم دارند. تعیین اندوکتانس نشتی نقش حائز اهمیتی را در مدار های الکترونیک قدرت ایفا می کند. در مدار های رزونانس و یا در مدار هایی که لازم است اندوکتانس فیلتر و اندوکتانس نشتی ترانسفورماتور به منظور کاهش هارمونیک های موجود در شکل موج خروجی با هم یکی شوند ، لازم است اندوکتانس نشتی مشخص باشد. در این پایان نامه چگونگی طراحی ترانسفورماتور فرکانس متوسط مورد استفاده در اینورتر مورد بررسی قرار گرفته شده است . همچنین روابط تئوری اندوکتانس نشتی در چند ساختار بیان شده است. و یک روند طراحی ترانسفورماتور به منظور اندوکتانس نشتی مشخص بیان گردیده است. ساختار های بیان شده و محدودیت های آن به روش تحلیلی و نیز با استفاده از نرم افزار المان محدود (Magnet) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در پایان دو ساختار ترانسفورماتور طراحی شده و نتایج تئوری و المان محدود و دو نمونه های ساخته شده مقایسه و تایید شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترانسفورماتور الکترونیک قدرت #اندوکتانس نشتی #ترانسفورماتور اینورتر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)