پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
اسماعیل کشاورز صالح [پدیدآور اصلی]، یاسر دامچی[استاد راهنما]
چکیده: در شبکه های قدرت اغلب بارهای موجود به صورت سلفی می باشند که نیاز به توان راکتیو دارند. با توجه به متغیر بودن نیاز شبکه ی قدرت به توان راکتیو، بانک های خازنی موازی باید به صورت دائم در شبکه قدرت، برق دار و یا بی برق شوند که نیاز به کلیدزنی های پیوسته در این بانک است. کلیدزنی در بانک های خازنی موازی باعث وقوع جریان هجومی می شود، که می تواند باعث عملکرد اشتباه رله اضافه جریان شود. عامل دیگری که می تواند سبب عملکرد اشتباه رله اضافه جریان بانک خازنی شبکه پایین-دست شود، جریان هجومی ناشی از کلیدزنی بانک خازنی شبکه بالادست است، که به این عامل پدیده بزرگنمایی می گویند. در این پایان نامه، روش جدیدی برای تشخیص جریان هجومی ناشی از کلیدزنی ایزوله و پشت به پشت بانک خازنی موازی و پدیده بزرگنمایی و جریان عادی از جریان اتصال کوتاه بر اساس طبقه بند ماشین بردار پشتیبان پیشنهاد می شود که از اپراتور انرژی تیجر برای استخراج ویژگی-های مناسب برای طبقه بندی استفاده می گردد. برای ارزیابی روش پیشنهادی، در شرایط نویزی و غیرنویزی اغتشاشات مذکور در شرایط مختلف، در بخشی از پست انتقال 63/230 کیلوولت قزوین و پست فوق توزیع 20/63 کیلوولت قزوین1 واقع در شرکت برق منطقه ای زنجان، شبیه سازی می شوند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که روش پیشنهادی دارای عملکرد مطلوب در شرایط غیرنویزی و نویزی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلید واژه ها جریان هجومی- بانک خازنی موازی- جریان اتصال کوتاه - کلیدزنی ایزوله- کلیدزنی پشت به پشت- پدیده بزرگنمایی- اپراتور انرژی تیجر- ماشین بردار پشتیبان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)