پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فرحناز احمدی شاهدانی _ Farahnaz Ahmadi Shahdani [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]، محسن قلعه نوئی[استاد مشاور]
چکیده: یکی از مسائل اساسی در طراحی کنترل کننده ها تضمین عملکرد مقاوم سیستم نسبت به نامعینیها و اغتشاشات خارجی میباشد. کنترل کننده مد لغزشی از جمله کنترلکنندههایی است که میتواند عملکرد مناسبی در مقابل این عوامل داشته باشد. بر این اساس هدف از انجام این پایاننامه همزمانسازی دو سیستم آشوبی دارای نامعینی، اغتشاشات خارجی و غیره میباشد. در این پایاننامه علاوه بر طراحی کنترلکننده مد لغزشی مرسوم، عملکرد کنترلکنندههای مد لغزشی مرتبه بالا نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد که علت آن حذف چترینگ ایجاد شده در کنترلکننده مد لغزشی مرسوم است. در این پایان نامه ابتدا مختصری درباره تاریخچه آشوب و همزمان سازی سیستم های آشوبی مطرح میشود. سپس ضمن معرفی دینامیک سیستم پایه و پیرو خطای همزمان سازی تعریف میگردد. در ادامه کنترل کننده های مرتبه دوم، کنترل کننده ترمینال، کنترل کننده سوپرتوئیستینگ طراحی می شوند و عملکرد کنترل-کنندهای طراحی شده با شبیهسازی در محیط نرمافزار متلب برای همزمانسازی سیستمهای آشوبی ارزیابی میشوند. به منظور بهبود عملکرد کنترلکنندههای طراحی شده، پارامترهای کنترلی توسط الگوریتم ژنتیک بر اساس معیارهای مختلفی همچون حداقل مربعات خطا، بیشینه سیگنال کنترل و غیره تعیین می‌‌شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آشوب #همزمان‌سازی #کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)