پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
امیر عطائی خواه [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]
چکیده: کاهش تلفات در شبکه های توزیع که بیشترین سهم تلفات را در یک سیستم قدرت به خود اختصاص می دهند همواره مورد توجه بوده است. بکارگیری خازن های موازی از متداولترین راههای کاهش تلفات و جبران توان راکتیو می باشد. با جبران توان راکتیو به اهدافی چون کاهش تلفات انرژی، کاهش تلفات پیک، آزادسازی ظرفیت تجهیزات و بهبود پروفیل ولتاژ می‌توان دست یافت. مسئله اصلی در جبران توان راکتیو، تعیین مقدار مورد نیاز خازن و مکان مناسب نصب خازنها در شبکه است. در حقیقت باید جایابی و مقداریابی خازن ها به نحوی صورت گیرد که سود حاصل از خازن گذاری بیشینه گردد. با افزایش بارهای غیر خطی در شبکه های توزیع، مسائل کیفیت توان از اهمیت روز افزونی برخوردار شده اند و در نظر گرفتن این مسائل در خازن گذاری بسیار مهم است. در این پایان نامه خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مسائل کیفیت توان و بدون آن توسط الگوریتم ژنتیک مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و علاوه بر کاهش تلفات در شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ، مسئله رزونانس که بدلیل خازن گذاری در شبکه ها اتفاق می افتد مد نظر قرار گرفته و با روش ارائه شده، این مشکل بر طرف شده است. در پایان نتایج حاصل از بررسی انجام شده، توسط برنامه ای که در نرم افزار MATLAB نوشته شده است، بر روی یک شبکه توزیع شعاعی 9 باسه، اجرا شده و نتایج دو حالت خازن گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت توان و با در نظر گرفتن کیفیت توان با یکدیگر مقایسه گردیده اند و نتایج فوق نشان داد که در هنگام خازن گذاری باید به وجود هارمونیکها و احتمال ایجاد رزونانس توجه داشت و مسئله کیفیت توان را در نظر گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه های توزیع #سیستم قدرت #خازن های موازی #توان راکتیو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)