پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
سیدمهدی حسینی‌جبلّی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]، علیرضا الفی[استاد مشاور]
چکیده: چکیده وجود بارهای تکفاز و عدم تساوی تعداد و اندازه بارها در هر یک از فازهای خطوط شبکه توزیع، باعث ایجاد عدم تعادل در جریان خطوط و ولتاژ باس‌ها می‌شود. یکی از راه‌های رفع مشکل عدم تعادل، استفاده از جبران‌سازهای سنکرون استاتیکی در شبکه‌های توزیع می‌باشد که با تزریق توان راکتیو به باس‌ها باعث تثبیت ولتاژ و در نتیجه کاهش عدم تعادل ولتاژ می‌شوند. در این رساله به ارزیابی عملکرد کنترل جبران‌سازهای استاتیکی پرداخته می‌شود که بطور متعدد در شبکه توزیع نامتعادل نصب شده‌اند. در روش کنترلی ارائه شده در این رساله از الگوریتم کنترلی انتگرال روی مشخصه افتی برای کنترل توان راکتیو تزریقی به باس‌ها استفاده شده و ویژگی مهم آن اینست که کمترین نوسان را برای دستیابی به پاسخ نهایی دارد و درنتیجه منجر به کاهش اثر برهم‌کنش بین کنترل‌کننده‌های مجاور می‌شود. به منظور محاسبه و تنظیم ضرایب افتی و بهره‌های انتگرالی در این الگوریتم، لازم است روش حل معادلات ریاضی این الگوریتم به‌صورت یک مسأله بهینه‌سازی مدل شود. در این مسأله بهینه‌سازی تابع هدف بصورت مجموع وزن‌دار شاخص‌هایی از جمله انحراف ولتاژ، شاخص عدم‌ تعادل ولتاژ و تلفات سیستم با درنظرگرفتن شرط پایداری تعریف شده که برای حل آن از الگوریتم ‌بهینه‌سازی اجتماع سالپ‌ استفاده شده است. همچنین این مسأله توسط سه الگوریتم بهینه‌سازی دیگر مانند GA، PSO و HGAPSO حل شده است. با اعمال ضرایب بهره بهینه بدست آمده به جبران‌کننده‌ها نه تنها پروفیل ولتاژ بهبود می‌یابد، بلکه شاخص عدم تعادل ولتاژ و تلفات کل خطوط شبکه نیز کاهش می‌یابد. روش پیشنهادی بر روی شبکه تست 5 باسه، 10 باسه و 34 باسه شبیه‌سازی شده است. به منظور ارزیابی پایداری سیستم، از آنالیز مقادیر ویژه استفاده شده است که نتایج حاصل از آن، معتبر بودن روش ارائه شده در پایداری سیستم را نشان می‌دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آنالیز مقادیر ویژه #الگوریتم اجتماع سالپ #بهرة انتگرالی #جبران‌ساز استاتیکی توزیع #ضریب افتی #کنترل توان راکتیو #کنترل‌کننده انتگرال روی مشخصه افتی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)