پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مظفر اسماعیل زالی [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: در دنیای کنونی کم کردن از حجم و وزن از ایده آل‌های هرسیستمی به شمار می‌رود. در دنیای الکترونیک قدرت مبدل‌های ماتریسی این کار را با توجه به ابعاد و اندازه خود در سطح وسیع به عهده گرفته‌اند. در بین آن‌ها مبدل‌های ماتریسی نوع دو پل به خاطر قابلیت‌هایی که در کاهش تعداد کلیدها و کم شدن حجم و وزن المان‌ها و نیز به دلیل قابلیت اطمینان بالا و قابلیـت تنظـیم ضریب قدرت ورودی تا عدد یک و قابلیت انتقال توان در هر دو جهت و شکل موج‌های باکیفیت بالا در خروجی و ورودی دارند، موردتوجه قرارگرفته‌اند. در این پایان‌نامه با استفاده از مبدل‌های ماتریسی دوپل و روش کنترلی بردار فضایی که نسبت به سایر روش‌های کنترلی در مبدل‌های ماتریسی دارای شکل موج‌هایی باکیفیت بالا و محتوای هارمونیکی کم و قابلیت تنظیم ضریب توان در ورودی می‌باشند، استفاده‌شده است. از طرفی در قسمت کنترلی مدار شبیه‌سازی‌شده علاوه بر کنترل‌کننده‌های معمول PI، از کنترل‌کننده منطق فازی استفاده‌شده که باعث کیفیت بهتر شکل موج‌های خروجی نسبت به کنترل‌گر PI گردیده است که این مهم نیز از مزایای این طراحی و شبیه‌سازی نسبت به طراحی‌های مشابه گردیده است. در مبدل‌های ماتریسی و به‌ویژه نوع دوپل تنوع الگوریتم‌های کلیدزنی در شبیه‌سازی باعث کیفیت سیگنال‌ها می‌شود که در این رساله هم با بهره بردن از الگوریتم کلید زنی مناسب، سیگنال مطلوب حاصل‌شده است. در شبیه سازی های انجام شده در این پایان نامه مشخص گردید که با استفاده از روش کنترل بردار فضایی بهترین کیفیت خروجی و کم‌ترین تغییرات در قبال تغییر بار و تغییر ولتاژ ورودی وجوددارد. از طرفی با کنترل‌گرمنطق فازی دامنه خروجی با کمترین ریپل ممکن محقق گردید. به طوری که THD ولتاژخروجی در مبدل ماتریسی دوپل با 12 کلید 5/98% برای کنترل کننده منطق فازی در مقابل 6/4% مربوط به کنترل کننده PI به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل ماتریسی دو پل DBMC #بردار فضایی SVPWM #کنترل‌کننده منطق فازی FUZZY
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)