پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محمد کریمیان [پدیدآور اصلی]، عماد ابراهیمی[استاد راهنما]
چکیده: نوسان سازهای متعامد یکی از کلیدی ترین بخش های ساختمان هر سیستم مخابراتی دیجیتال و آنالوگ فرکانس بالا هستند. این نوسان سازها در هر دو مسیر ارسال و دریافت سیگنال در فرستنده-گیرنده ها کاربرد دارند و عملکرد آن بر عملکرد کل سیستم تاثیرگذار است. در میان روش های تولید سیگنال متعامد، نوسان سازهای LC متعامد عملکرد بسیار بهتری در زمینه نویزفاز و توان مصرفی دارند که این نوسان سازهای متعامد از دو بخش اصلی تشکیل شده است: دو نوسان ساز هسته یکسان و یک شبکه تزویج که هر دو آن ها نقش موثری در میزان نویزفاز و توان مصرفی دارند. از جمله چالش های مهم این نوسان سازها مصالحه نویزفاز، توان مصرفی و دقت فاز است. در این پایان نامه یک نوسان ساز متعامد کنترل شونده با ولتاژ با ساختار استفاده مجدد از جریان، با هدف دستیابی به توان مصرفی کم برای کاربرد در فرکانس 5/02GHz ارائه شده است. هسته نوسان ساز پیشنهادی شامل دو ترانزیستور NMOS و PMOS و یک زوج اتصال-ضربدری فقط NMOS اضافی است که منجر به افزایش ترارسانایی موثر و سهولت در شرط شروع نوسان می شود. بنابراین نوسان ساز پیشنهادی با جریان کمتری شروع به نوسان خواهد کرد که این موضوع در کاهش توان مصرفی مؤثر است. در ساختار پیشنهادی تزویج از طریق گیت ترانزیستورهای زوج اتصال-ضربدری فقط NMOS صورت گرفته است، بنابراین احتیاج به عناصر اضافی برای تزویج نیست و عملکرد نویزفاز نیز بهبود می یابد. استفاده از خازن های موازی با درین-سورس ترانزیستورها سبب افزایش بیشتر ترارسانایی و در نتیجه کاهش بیشتر توان مصرفی می شود. از طرفی هم افزایش خازن های موازی باعث کاهش گستره تنظیم می شود که بیانگر مصالحه دیگری در نوسان ساز متعامد پیشنهادی است. مدار نوسان ساز متعامد پیشنهادی با استفاده از نرم افزار ADS در تکنولوژی TSMC 0/18μm RF-CMOS طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که این ساختار در آفست فرکانسی 1MHz از فرکانس مرکزی 5/02GHz دارای نویزفاز برابر با 123/13dBc/Hz- است. توان مصرفی مدار پیشنهادی با استفاده از منبع تغذیه 0/8V برابر با 1/2mW است. ضریب شایستگی مدار پیشنهادی 196/24dBc- بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استفاده مجدد از جریان #ترارسانایی #توان مصرفی کم #نوسان سازهای متعامد #نویزفاز

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)